БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг "Центр ДІЇ" Білобожницької сільської ради на 2023 рік

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             рішенням сесії

                                                                                                             №___ від ___________ року

 

                                                                                                   

 

 

 

 

Програма

 

забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних

послуг «Центр ДІЇ»

Білобожницької сільської ради

на 2023 рік

 

 

 

ЗМІСТ

Паспорт Програми ………...…………...……………………………………………3

1. Загальні положення ………………………………………………………………4

2. Мета програми ……………………………………………………………………4

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми …………………….…5

4. Очікувані результати, ефективність Програми ………………...………………5

5. Обсяги та джерела фінансування ………………………………………………..6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ» на 2023 рік

 

 

 

 

1

Ініціатор розроблення програми

Білобожницька сільська рада

2

Розробник програми

Центр надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ» Білобожницької сільської ради

3

Відповідальний виконавець програми

Центр надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ» Білобожницької сільської ради

4

Учасники програми

Центр надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ» Білобожницької сільської ради, суб’єкти надання адміністративних послуг

5

Термін реалізації програми

2023 рік

6

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

місцевий бюджет

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми

480 тис.грн.

8

Здійснення моніторингу та підготовка

щорічних звітів про результати

виконання програми

Звіт про стан виконання програми

подається один раз на рік

 

 

 

  1. Загальні положення

 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Розпорядження Кабінету Міністрів України №523-р від 16.05.2014 р. «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ» Білобожницької сільської ради на 2023 роки (далі - Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Центр надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ»  Білобожницької сільської ради створено рішенням сесії Білобожницької сільської ради № 184 від 22.04.2021  з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Основними принципами діяльності Центру є: відкритість та прозорість; оперативність та своєчасність; доступність інформації про надання адміністративних послуг; захищеність персональних даних; раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупередженість та справедливість; дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг.

 

  1. Мета Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, постійне поліпшення якості їх обслуговування, забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг, надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом сприяння функціонуванню ЦНАП.

Основними завданнями ЦНАП є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- збільшення переліку видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП;

- підвищення комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;

- запровадження ефективної системи надання адміністративних послуг населенню шляхом вдосконалення роботи ЦНАП;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання

адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Нагальною проблемою при формуванні громадянського суспільства залишається потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування. Суттєвою складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг населенню.

Центр надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ» Білобожницької сільської ради характеризується значними успіхами, проте, залишилось багато недоліків і проблем об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

- відсутність державного фінансування на розвиток та утримання ЦНАП;

- недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між суб’єктами надання адміністративних послуг.

Для розв’язання даної проблеми необхідно в приміщенні ЦНАП:

- створити необхідні умови праці для адміністраторів ЦНАП з необхідним технічним та побутовим оснащенням.

Завданням Програми є забезпечення ефективної системи надання адміністративних послуг територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та структурними підрозділами Білобожницької сільської ради удосконалення функціонування ЦНАП, а також:

- підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом створення належних матеріально-технічних умов для працівників та суб’єктів звернення;

- розвиток системи надання адміністративних послуг з урахуванням принципу доступності послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання

адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Строк реалізації Програми – 2023 рік.

 

4. Очікувані результати, ефективність Програми

Ефективна діяльність Центру надання адміністративних послуг Білобожницької громади в кінцевому результаті дає:

для суб’єктів звернень:

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-  отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщені;

- можливість отримання в найкоротші терміни найзатребуваніших сьогодні адміністративних послуг;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП;

- здійснення контролю адміністраторами центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних

адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет;

для суб’єктів надання адміністративних послуг:

- підвищення ефективності роботи працівників суб’єктів надання адміністративних послуг шляхом зменшення часу на консультування суб’єктів звернень;

-   зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів;

-  створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів інформації;

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу адміністраторів у режимі реального часу до інформації в інформаційних системах суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація, необхідна для надання адміністративних послуг.

 

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Програма дасть змогу вирішити проблеми, розв’язання яких неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів. Фінансування Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень з

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Розпорядником коштів на фінансування заходів Програми є Білобожницька сільська рада.

Обсяг коштів, що планується використати у 2023 році з сільського бюджету, становить 480 тис. гривень.

Обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися в залежності від потреб та фінансових можливостей. 

 

 

                                                         Додаток 1

                                                                                     до Програми забезпечення

                                                                                     діяльності Центру надання

                                                                                   адміністративних послуг

                                                              «Центр ДІЇ»

 

Зміст заходу

Термін

виконання

Джерело фінансування

Обсяги фінансування тис.грн.

Очікуваний

результат

1

Придбання офісної техніки, комп’ютерів та принтерів для віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП «Центр ДІЇ»

 

2023 рік

місцевий бюджет

 300 тис.грн

Забезпечення роботи Центру

2

Технічне обслуговування офісної техніки

 

2023 рік

місцевий бюджет

20 тис.грн

Забезпечення роботи Центру

5

Придбання офісного паперу А4

2023 рік

місцевий бюджет

20 тис. грн.

Забезпечення роботи Центру

 

6

Придбання канцтоварів

2023 рік

місцевий бюджет

10 тис.грн.

Забезпечення роботи Центру

 

7

Придбання генератора та палива

 

2023 рік

місцевий бюджет

100 тис.грн

Забезпечення роботи

Центру

 

8

Придбання та встановлення комп’ютерних програм

 

2023 рік

місцевий бюджет

20 тис.грн

Забезпечення роботи

Центру

9

Виготовлення інформаційної продукції Центру надання адміністративних послуг «Центр ДІЇ»   (інформаційні буклети, постери та ін.)

2023 рік

місцевий бюджет

10 тис.грн

Забезпечення роботи

Центру

                                                         

Начальник відділу організаційної,

кадрової роботи, документування

та контролю – керівник ЦНАП                                                Тетяна ДОМІНІК                                                                                      

                            

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь