БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Положення про постійні комісії

       Додаток 1 до рішення

                                                                                                                                                         Білобожницької сільської     ради

            від 03.12. 2020 року №18

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Білобожницької сільської ради

           

1.         Загальні положення

1.1.      Постійна комісія Білобожницької сільської ради (далі – постійна комісія ради) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для  розгляду  питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2.      Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

1.3.      До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова та секретар Білобожницької сільської ради.

1.4.      Постійна комісія підзвітна Білобожницькій сільській раді та відповідальна перед нею.

1.5.      У своїй діяльності постійна комісія  керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради Білобожницької сільської ради та цим Положенням.

1.6.      Діяльність постійної комісії  здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, голови або секретаря Білобожницької сільської ради .

1.7.      Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Білобожницької сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8.      Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.

1.9.      Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.10.    За наявності технічної та організаційної можливості діяльність постійних комісій висвітлюється  у ЗМІ.

1.11.    Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

1.12.    Засідання постійної комісії скликаються  головою ради, секретарем ради або головою комісії  в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.13.    Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено, окрім випадків, коли питання стосуються обороноздатності та безпеки держави Україна. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

1.14.    Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова ( або особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності)  звертається до голови Білобожницької сільської ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

1.15.    Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє голову або секретаря Білобожницької сільської ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

1.16.    Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій здійснюється  Білобожницькою сільською радою.

 

2.         Завдання та організація діяльності постійних комісій ради

2.1.      Основним завданням постійної комісії є  розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків  з питань, які  виносяться на розгляд ради.

2.2.      Постійні комісії,  за дорученням ради або за власною ініціативою,   розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.3.      Постійні комісії за дорученням ради  або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету  органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету Білобожницької сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету Білобожницької сільської ради.

2.4.      Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

2.5.      За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і пропозиції. Висновки і пропозиції постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і пропозиції  постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради .

2.6.      Протокол засідання постійної комісії виготовляється протягом п’яти робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згодні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

2.7.      Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

2.8.      Постійна комісія для вивчення питань, що стосуються  проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, вчених, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

2.9.      Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради,  голови ради,  розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і пропозиції, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2.10.    Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, -  розглядаються профільною постійною комісією.

2.11.    За дорученням  голови Білобожницької сільської ради, члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається секретарем ради (або іншою уповноваженою головою особою), за вказівкою голови постійної комісії, на: електронну пошту депутата; або Viber депутата;  або смс-повідомлення на телефон депутата. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту (або Viber депутата), повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали  (скановані та електронні документи).  Смс-повідомлення,  про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії. Електронні адреси або Viber, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються шляхом оформлення відповідної заяви на ім’я голови Білобожницької сільської ради, поданої на протязі 45днів з моменту прийняття радою даного Положення.

2.12.    Порядок денний засідання комісії формується головою Білобожницької сільської ради . До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії.

2.13.    Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради.

2.15.    Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.

2.16.    Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Голова, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісія приймає рішення шляхом голосування.

2.17.    Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.

2.18.    Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

2.19.    Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

2.20.    Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.

2.21.    За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і пропозиції.  Висновки, пропозиції до  проектів рішень  приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

2.22.    Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду пропозиції або зауваження  постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.

2.23.    У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

2.24.    Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Письмова заява – підшивається до протоколу комісії в якості додатку.

3.         Голова постійної комісії

3.1.      Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

3.2.      Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.

3.3.      Голова постійної комісії:

3.3.1.   Скликає і веде засідання комісії.

3.3.2.   Дає доручення членам комісії.

3.3.3.   Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

3.3.4.   Організує роботу по реалізації висновків і пропозицій комісії.

3.3.5.   Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

3.3.6.   Відповідає за підготовку довідок, інформацій з питань роботи комісії.

3.3.7.   Забезпечує гласність в роботі комісії.

3.3.8.   У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює член комісії, визначений комісією.

3.4.      Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

4.         Перелік та напрямки діяльності постійних комісій

4.1.1.   Постійна комісія з гуманітарних питань,  з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:

4.1.2.   готує  висновки та пропозиції  з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань);

4.1.3.   контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;

4.1.4.   перед винесенням їх розгляд ради розглядає проекти рішень ради з гуманітарних питань;

4.1.5.   попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

4.1.6.   бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;

4.1.7.   здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;

4.1.8.   контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

4.1.9.   готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;

4.1.10. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;

4.1.11. розглядає проекти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;

4.1.12. здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;

4.1.13. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;

4.1.14. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.

4.1.15. вивчає  пропозиції з питань утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

4.1.16. здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

4.1.17. сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

4.1.18. вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, прийнятих Білобожницькою сільською радою , а також радами громад, що увійшли до Білобожницької об’єднаної  територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

4.1.19. опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням  депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає  голові , секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.2.      Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

4.2.1.   готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

4.2.2.   контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;

4.2.3.   перед винесенням їх розгляд ради розглядає проекти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;

4.2.4.   попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

4.2.5.   контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;

4.2.6.   готує пропозиції по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;

4.2.7. розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;

4.2.8.   вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;

4.2.9.   бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

4.2.10. вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

4.2.11. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

4.3.      Постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:

4.3.1.   розглядає та готує пропозиції з питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

4.3.2.   контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

4.3.3. розглядає проекти рішень ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою; питань про надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок;

4.3.4.   розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

4.3.5.   розглядає проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

4.3.6.   розглядає  експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;

4.3.7.   контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Білобожницької ОТГ, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради, в тому числі щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту;

4.3.8.   ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень рад (які увійшли до Білобожницької ОТГ) з питань надання земельних ділянок у власність, оренду чи користування.

4.4.      Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту:

4.4.1.   розглядає проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.4.2.   контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.4.3.     розглядає проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

4.4.4.   розглядає  відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;

4.4.5.   розглядає виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

4.4.6.   контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

4.4.7.   розглядає подання про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;

4.4.8.   розглядає  експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;

4.4.9.   вносить пропозиції  по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 

 

Секретар  ради                                                  Задорожна Н.В.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь