БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Проєкти регуляторних актів

Проєкт

Білобожницька сільська рада

Чортківського району Тернопільської області

Восьме скликання

_______ сесія

______  пленарне засідання

РІШЕННЯ

 

__ _________   2021 року                                                                      № ________

 

Про затвердження

Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи потенційну необхідність Білобожницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, що  додається.

2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на всі постійні депутатські комісії.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Віктор ШЕПЕТА   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Білобожницької

сільської ради

________________2021 р. № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

І. Загальні положення

1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Білобожницької сільської ради, що підлягають наданню в оренду та відчуженню (далі – Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Білобожницької сільської ради.

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі суб’єкти оціночної діяльності) для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Білобожницької сільської ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копія договору про надання послуг з оцінки разом з копіями акта приймання-передавання робіт з оцінки та висновку про вартість об’єкта оцінки);

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляція витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,  якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

об’єкти оцінки першого рівня складності - будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси); приміщення; земельні ділянки під приміщеннями (зокрема такими, що утворюють комплекси); незабудовані земельні ділянки; споруди (як окремі об’єкти); об’єкти незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема товари);

об’єкти оцінки другого рівня складності - об’єкти нерухомого майна, асоційовані з бізнесом; цілісні майнові комплекси або їх активи; цінні папери; корпоративні права; нематеріальні активи; права вимоги; унікальні та складні об’єкти (зокрема, об’єкти, що мають понад 10 тис. необоротних активів, або розташовані на значній кількості земельних ділянок в межах одного регіону, або розташовані в різних регіонах, або розташовані на земельних ділянках, які мають різне цільове призначення тощо);

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав Білобожницької сільської ради конкурсну документацію у строк, передбачений в оприлюдненому інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

3. Для проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності виконавчий комітет Білобожницької сільської ради  утворює комісію у складі 7 чоловік. Крім основного складу комісії у рішенні виконавчого комітету сільської ради зазначаються також фахівці, що включаються до додаткового складу комісії і яким доручається виконувати обов’язки у разі відсутності членів комісії з основного складу та секретаря комісії.

4. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

підписує документи щодо роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

5. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:

здійснює підготовку інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

опрацьовує подані претендентами підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

готує інформацію щодо кожного претендента, який має намір взяти участь в конкурсі;

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу, замовників конкурсу та для оприлюднення.

6. В інформаційній довідці зазначається про:

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого  здійснюватиме переможець конкурсу;

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

наявність у претендента підтвердженого документально практичного досвіду виконання робіт з оцінки подібних об’єктів;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу і замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату і місце проведення конкурсу;

інформацію про об’єкт оцінки;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання послуг у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна);

інформацію про замовника та особу – платника робіт з оцінки;

інформацію про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від   31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 р. № 47) 

очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки;

відомості про місцезнаходження комісії,  контактні номери телефонів.

2. Особи, які надають інформацію про об'єкт оцінки, відповідають за її достовірність, повноту та відповідність вимогам законодавства.

3. Інформація про проведення конкурсу висвітлюється на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради та може публікуватися в засобах масової інформації.

Конкурс проводиться через п’ятнадцять календарних днів, після опублікування  інформації.

4. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті  і складається із:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було  визначено в інформації про проведення конкурсу;

документів щодо практичного досвіду виконання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 1 до Положення).

підтвердних документів;

5. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 2 до Положення);

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

інформація про претендента (додаток 3 до Положення).

Інформація про претендента містить:

         наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, тощо.

6. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з'ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об'єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

7. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

8. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

9. До участі в конкурсі з метою виконання робіт експертної грошової оцінки земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, зазначеним у п. 11 цього Положення.

10. Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (за потреби).

 

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену секретарем (за його відсутності іншим членом комісії, якому делеговано повноваження секретаря);

приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;

обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу;

приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

4.  Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного з документів, передбачених пунктом 5 розділу ІІ цього Положення;

якщо подана конкурсна документація є недостовірною;

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у відкритому вигляді;

документи оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника;

в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів;

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином або є такою, що не відповідає оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокрема, неправильно зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення конкурсу);

строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу);

якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі;

якщо запропонована претендентом вартість надання послуг з оцінки об’єктів першого рівня складності перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія під час засідання шляхом голосування.

5. Для надання послуг з оцінки і підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки претендент може залучати оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» були заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, а також оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами.

6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

7. У разі якщо на момент проведення конкурсу відпала необхідність відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки, комісія приймає рішення про зняття з конкурсу такого об’єкта оцінки та робить відповідний запис в протоколі проведення конкурсу.

8. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву від претендента;

за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано лише одного претендента;

після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише один учасник.

У таких випадках голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

9. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні на строк, що не перевищує сім календарних днів.

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності інформації про всіх учасників конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні комісії орган приватизації забезпечує зберігання конкурсної документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена.

Підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності складають для кожного об’єкта оцінки окремо, її підписують голова комісії та члени комісії, присутні на засіданні.

 

10. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та замовником з вини суб’єкта оціночної діяльності;

наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу (застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки другого рівня складності);

запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки (застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки першого рівня складності).

9. Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня складності відбувається за один етап.

Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня складності відбувається за два етапи.

Визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня складності проводиться у послідовності згідно розділу ІV Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018р. № 47).

Визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня складності проводиться у послідовності згідно розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018р. № 47).

         11. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

ІV. Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення  конкурсу секретар комісії  письмово інформує переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки.

2. Інформація про результати конкурсу висвітлюється на офіційному веб-сайті сільської  ради та може бути оприлюднена в друкованих засобах масової інформації.

3. Конкурсна документація зберігається у відділі юридичної роботи та майнових відносин протягом трьох років.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Надія Задорожна

 

 

Додаток 1 до п. 4 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

____________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи – підприємця)

 

№ з/п

Назва об’єкта

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Період проведення оцінки

Замовник/ платник

Досвід суб’єкта оціночної діяльності/ досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, що підтверджує досвід**

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Зазначається суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі, та особи - оцінювачі, які безпосередньо будуть залучені до проведення оцінки. 
** Копія договору про надання послуг з оцінки майна разом з копією акта приймання–передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані) та копією висновку про вартість об’єкта оцінки. Документи мають бути засвідчені керівником.

 

 

"___" ____________ 20__ року

                                                 ______________ 
                                                      (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до абзацу другого п. 4 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

До Білобожницької сільської ради

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

Заявник

______________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник

______________________________________________________________

 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

Який діє на підставі

______________________________________________________________

 

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –

                                                                                                                                       ,

підприємців та громадських формувань – для фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого                                                    за №                                                                                                                                 Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від                                      _ №                                                                                                         Розрахунковий рахунок №                в                                                                                                                  МФО               

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Фото без опису

 

Місцезнаходження (місцепроживання)                                                                         

 

 

 

Фото без опису   Фото без опису Фото без опису   Фото без описуФото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Телекс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису

(повнаназваоб'єкта)

 

 

"       "                    20   року

 

 

Фото без опису

(підпис)

 

               

 

Додаток 3 до абзацу третього п. 5

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

Інформація про претендента

                        _________________________________________________________________________________


                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від                                    №                                

2. Наявність оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19  Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінкумайна

№ з/ п

Прізвище

, ім’я, по батькові

Дата видачікваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікацій-

ного

документа оцінювача

Напрями та спеціалізації,за якими видано кваліфікацій- нийдокумент оцінювача**

Членство в саморегулівній організації  оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистийпідпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин і обладнання. 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності). 2.2. Оцінка прав  на  об’єкти  інтелектуальноївласності.

*** Розглядається як письмова згода.

2. Наявність оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з оцінки майна та підписувати звіт про оцінкумайна

№ з/ п

Прізвище

, ім’я, по батькові

Дата видачікваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікацій-

ного

документа оцінювача

Напрями та спеціалізації,за якими видано кваліфікацій- нийдокумент оцінювача**

Членство в саморегулівній організації  оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистийпідпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин і обладнання. 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності). 2.2. Оцінка прав  на  об’єкти  інтелектуальноївласності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

«_      »                           20         року

                                                    

(підпис)

 

                                                                                                           Додаток 4 до  п. 9 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для оцінки    ___________________________________________­­________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

 

 

 

 

 

№ з/п

учасника кон-курсу

 

 

 

 

 

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Реквізити сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Критерії відбору

Разом (балів)

досвід суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності

наявність зауважень до практичної оціночної діяльності (кількість звітів/бал)

наявність невиконаних договорів про надання послуг  з оцінки (кількість/

бал)

кількість оцінювачів, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів

наявність фактів неналежного виконання умов договору (договорів) та (або) відомостей щодо застосування до оцінювачів заходів дисциплінарного впливу*

ціна

надання

послуги з оцінки,

(грн /

бал)

строк виконання робіт, календарні дні

кількість оцінювачів (люд./бал)

підтверджений документально досвід оцінки подібного майна (кількість об'єктів/бал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Застосовується лише під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки другого  рівня складності.

 

 Голова комісії    ___________________                 _____________________________________

                                                                  (підпис)                                                         (прізвище, ініціали)

                          Члени комісії:        ___________________              _____________________________________

                                                                  (підпис)                                                         (прізвище, ініціали)

                                                          ___________________               _____________________________________

                                                                  (підпис)                                                         (прізвище, ініціали)

                                                                                                  ___________________                           _____________________________________

                                                                                                          (підпис)                                                         (прізвище, ініціали)

                                                                                                  ___________________               _____________________________________

                                                                                                          (підпис)                                                         (прізвище, ініціали)

                                                                                                  ___________________                            _____________________________________

                                                                                                          (підпис)                                                          (прізвище, ініціали)

«____» ____________  20_____ року

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Білобожницької сільської  ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»

 

Розроблений відповідно до ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», наказу Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого  2019 року № 224), ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами) проект рішення  Білобожницької сільської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності».

Регуляторний орган: Білобожницька сільська рада.

Розробник: відділ юридичної роботи та майнових відносин апарату Білобожницької сільської ради.

 

І. Визначення проблеми

Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є в комунальній власності територіальної громади.

Регламентоване законодавством право територіальної громади на фінансово-економічну самостійність неможливо реалізувати без наявності власного майнового комплексу, відносно якого органи місцевого самоврядування мають використовувати технології ефективного управління.

Однією з основ ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади є визначення ринкової вартості майна, що перебуває у власності громади, з метою недопущення нанесення втрат міському бюджету при передачі цього майна в оренду чи його відчуженні. З метою забезпечення прозорості та відкритості процедури оцінки комунального майна, у відповідності до чинного законодавства, відбір суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку комунального майна, відбувається на конкурсних засадах.

На сьогоднішній день Білобожницькою сільською радою не було прийнято нормативного акта, який би регулював питання конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

х

 -

Держава

х

 -

Суб'єкти господарювання,

х

 -

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

х

 -

Проблема, яку необхідно розв’язати, зумовлена необхідністю вдосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності в зв’язку із змінами чинного законодавства, а тому самими тільки ринковими механізмами розв’язана бути не може.

Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом прийняття рішення Білобожницької сільської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності».

 

II. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

- реалізація вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та

професійну оціночну діяльність в Україні»;

- удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності;

- забезпечення відкритості та прозорості процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- зменшення витрат громадян та суб’єктів господарювання, які пов’язані з оцінкою комунального майна Білобожницької сільської ради при його передачі в оренду та відчуженні;

- скорочення строків виконання робіт з оцінки майна територіальної громади.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта

У разі залишення ситуації без змін неможливе досягнення поставлених цілей.

Прийняття регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам регуляторної політики. У ньому чітко встановлені умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів Білобожницька сільська рада, громадян та суб’єктів господарювання.

Враховуючи те, що при альтернативі «Не прийняття регуляторного акта» неможливе досягнення поставлених цілей, розглянемо вигоди та витрати Білобожницької сільської ради, громадян та суб’єктів господарювання у разі прийняття рішення Білобожницькою сільською радою «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності».

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Білобожницька сільська рада  

Усунення законодавчих прогалин у питаннях оцінки об’єктів комунальної власності. Встановлення чіткої процедури конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Відсутні

Громадяни

Зменшення витрат на оплату робіт з оцінки комунального майна, яке передається в оренду або відчужується.

Відсутні

Суб’єкти господарювання у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, розширення сфер підприємницької діяльності, створення конкурентоспроможних умов між суб’єктами оціночної діяльності.

Відсутні

*Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання є змінною та залежить від наміру суб’єктів оціночної діяльності брати участь в конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна комунального майна Білобожницької сільської ради.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Не прийняття регуляторного акта

-

Прийняття регуляторного акта

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Прийняття  регуляторного акта

3

дозволяє врегулювати порядок та умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з врахуванням особливостей їх діяльності.

Не прийняття регуляторного акта

1

не дозволяє досягнути цілей під час вирішення проблеми

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття  регуляторного акта

1. Дозволить реалізувати вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

2. Запровадить порядок залучення суб’єктів оціночної діяльності;

3. Забезпечить відкритість та прозорість процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності;

4. Зменшить витрати громадян та суб’єктів господарювання, які пов’язані з оцінкою комунального майна  територіальної громади при його передачі в оренду або відчуженні.

5. Дозволить скоротити терміни виконання робіт з оцінки майна.

Відсутні

забезпечить досягнення поставлених цілей, оскільки врегулює порядок та умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

 

Відсутні

Не забезпечить досягнення поставлених цілей

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття  регуляторного акта

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням Білобожницької сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси громадян, територіальної громади та підприємців при визначенні простішої, прозорої процедури проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні зміни та доповнення

Не прийняття регуляторного акта

Унеможливлює досягнення поставлених цілей

х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності врегулюється питання відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до конкурсних вимог. Механізм, що застосовується в даному рішенні, дозволить визначити суб’єкта господарської діяльності в сфері оцінки, який забезпечить якісне надання послуг за нижчою ціною та в найкоротші строки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів місцевого бюджету чи суб’єктів господарювання, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог цього рішення.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін або до прийняття нових нормативних актів в сфері оцінки комунального майна. У разі потреби вноситимуться зміни до нього, в т.ч. за підсумками відстеження його результативності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Виходячи з цілей регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

1. Кількість об’єктів комунальної власності Білобожницької сільської ради, для проведення експертної оцінки яких було проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності. 

2. Співвідношення вартості послуг переможців конкурсу з відбору оцінювачів з вартістю мінімальних конкурсних пропозицій.

3. Середній строк виконання робіт з оцінки майна комунальної власності.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності рішення статистичним методом шляхом аналізу показників отриманих в результаті проведених конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна Білобожницької сільської ради, проведених відповідальними відділами сільської ради.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

 

Білобожницький сільський голова                                        Віктор ШЕПЕТА

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест) до проекту рішення Білобожницької сільської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

 

    1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва

 щодо оцінки впливу регулювання.

           Враховуючи, що коло можливих учасників конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності практично не обмежене, консультації не проводились.

      

    1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого

 підприємництва (мікро-та малі):

           Враховуючи, що коло можливих учасників конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності практично не обмежене,  а дані статистики щодо кількості суб’єктів малого підприємництва станом на дату прийняття регуляторного акту відсутні, виміряти вплив регулювання  неможливо.

 

    1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

вимог регулювання.

           Витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання враховують лише вартість проведення експертної грошової оцінки майна територіальної громади міста Острога.

          

           Бюджетні витрати на адміністрування суб’єктів малого підприємництва.

            Враховуючи, що проведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки майна територіальної громади  входить до прямих обов’язків посадових осіб органу місцевого самоврядування, додаткові бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

 

        4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

           Витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання враховують лише вартість проведення експертної грошової оцінки майна територіальної громади Білобожницької сільської ради.

 

  1. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого

підприємництва щодо запропонованого регулювання.

               Корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва не розроблялося у зв’язку  з вимогами законодавства щодо рівності всіх учасників  процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки майна територіальної громади .

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь