БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Проєкт програми безпечного харчування

                                                                                Затверджено

                                  рішенням сесії Білобожницької сільської ради

                                          від ___________ 2022 року №__________

 

ПРОГРАМА

,,Дітям громади – якісне і безпечне харчування”

на період 20222024 років

 

І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

2.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

3.

Відповідальний

виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради

4.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради, заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти громади

5.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

Місцевий бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

1080,0 тис. гривень                                           

 

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Для досягнення високого рівня суспільного добробуту нації, як чинника державотворення та безпеки держави, зміцнення й збереження здоров’я населення має стати запорукою сприятливої соціально-моральної атмосфери та поліпшення демографічної ситуації в Україні. Тому пріоритетним напрямом у реалізації Національної стратегії безпечного освітнього середовища є осучаснення системи корисного та якісного харчування в закладах освіти, формування ключових засад здорового харчування, культури харчування, обов’язкового виконання правил гігієни й неухильного дотримання норм етикету, створення найважливіших передумов збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти, забезпечення їх якісними і безпечними харчовими продуктами.

Сучасні наукові дослідження підтверджують, що завдяки повноцінному харчуванню  у  дитячому  віці  формуються  механізми,  що  зумовлюють  стан

здоров’я в майбутньому. За останніми даними здоров’я дитини на 60 % залежить від збалансованого харчування і, як негативний наслідок, у 20 % дітей є надлишкова вага тіла, 5 % - ожиріння, а 80 % випускників закладів освіти мають хронічні захворювання, що часто призводять до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Серед проблем, що потребують невідкладного розв’язання, є  невпорядковані приміщення та незадовільний технічний стан мереж водопостачання і водовідведення їдалень, морально і фізично застаріле обладнання харчоблоків, неналежні рівні безпечності й комфортності умов шкільного харчування, постачання в заклади загальної середньої освіти неякісних і фальсифікованих продуктів, води, недостатня обізнаність здобувачів освіти стосовно культури споживання здорової їжі й правильних харчових звичок, їх нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя, недостатня компетентність працівників їдалень та педагогічних працівників з необхідності дотримання Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 590, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за №1704/22016, і нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за №1111/35394.

Серед важливих  завдань, на  розв’язання  яких спрямована програма, є:

модернізація та технологічне оновлення їдалень закладів освіти;

забезпечення державного і громадського контролю за організацією розвитку матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків);

контроль впровадження і дотримання нових норм і технологій організації надання харчових послуг та застосування інноваційних форм процесу виробництва і обслуговування в їдальнях закладів освіти;

відбір професійного і висококваліфікованого складу працівників їдалень і підприємств, що надають послуги з організації харчування в закладах освіти;

впровадження ефективної системи управління процесом надання послуг з харчування, чітке розмежування повноважень засновників і керівників закладів освіти, а також суб’єктів господарювання, які займаються організацією харчування;

врегулювання  можливості  обрання  найефективнішої  моделі  надання послуг з харчування здобувачам освіти, а також дітям з особливими дієтичними потребами, з урахуванням специфіки діяльності відповідного закладу освіти  (кейтеринг, аутсорсинг тощо);

забезпечення діагностичного аудиту харчоблоків закладів освіти через систему аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР.

          Комплексна реалізація заходів програми стане запорукою надання здобувачам освіти області якісного і безпечного харчування.

          Прийняття програми і ефективне використання коштів обласного бюджету, бюджетів територіальних громад та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, сприятиме успішному її виконанню.

ІІІ. Визначення мети програми

 

          Основною метою програми є здійснення комплексу заходів стосовно продовження реформування та розвитку в громаді ефективної системи з надання учням, в тому числі дітям з особливими дієтичними потребами, якісних і безпечних харчових послуг відповідно до прийнятих на державному рівні сучасних норм порядку організації харчування та вимог нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та етапи виконання програми

 

Вирішення наявних проблем та виконання мети програми передбачається шляхом проведення відповідних заходів за напрямами:

організаційно-практичні та матеріально-технічні заходи програми;

створення умов для організації повноцінного, якісного, калорійного та безпечного харчування здобувачів освіти;

забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти;

кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня керівників і працівників їдалень щодо надання послуг з якісного та безпечного харчування;

інформаційний та методичний супровід виконання завдань програми.

Усунення проблем щодо належного надання здобувачам освіти висококалорійного, якісного та безпечного харчування здійснюватиметься шляхом вжиття конкретних практичних дій, спрямованих на вдосконалення мережі їдалень (харчоблоків), їх матеріально-технічне, технологічне і кадрове забезпечення, підвищення рівня надання послуг з якісного харчування.

Для забезпечення здобувачів освіти гарячим харчуванням необхідно утримувати посади кухарів, підсобних робітників, комірників за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603.

 

Програму розроблено на період 3 років з урахуванням нестабільної ситуації на ринку харчових продуктів і зростання цін на продукти харчування.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до кошторисних призначень на 2022-2024 роки.

Програма не поділяється на етапи. Термін дії програми – період  2022-2024 років.

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Окреслено такі пріоритетні напрями діяльності, організаційно- практичні  та матеріально-технічні заходи програми:

прийняття програм та/або заходів з реформування харчування в закладах освіти;

оновлення  матеріально-технічної  бази  їдалень  (харчоблоків);

здійснення в установленому порядку конкретних заходів з  надання належних обов’язкових послуг гарячого харчування;

передбачення заходів з модернізації, реконструкції, будівництва, капітальних ремонтів приміщень їдалень і харчоблоків відповідно до вимог нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Створення умов для повноцінного, якісного та безпечного харчування здобувачів освіти:

Участь у  тренінгах з питань безпечної організації харчування здобувачів освіти, дотримання вимог чинних санітарних норм на харчоблоках і в буфетах закладів загальної середньої освіти, ефективного та результативного досвіду роботи у сфері харчування;

проведення лабораторних досліджень на предмет  безпеки  сировини  та

продуктів, що використовуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, мікробіологічного забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання;

моніторинг дотримання і практичного застосування в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР.

Забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим  харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти:

упровадження в закладах освіти громади адаптованого до потреб здобувачів освіти чотиритижневого меню з приготування страв, відповідно до оновленого збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах, підтриманого дружиною Президента України Оленою Зеленською, Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України;

надання рекомендацій щодо підготовки сезонних перспективних і чотиритижневих меню з урахуванням нових норм харчування, надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується чинним законодавством.

Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня керівників, працівників їдалень щодо надання послуг з якісного та безпечного харчування:

забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів;

удосконалення професійного рівня працівників сфери забезпечення харчування здобувачів освіти;

проведення перспективного аналізу потреби кухарів, їх підготовки, фахового рівня та можливості призначення в заклади освіти;

сприяння популяризації знань з формування культури харчування та розвитку принципів здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства. Вивчення стану створених у закладах освіти умов організації харчування та виконання відповідальними особами своїх обов’язків, шляхом проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), інституційних аудитів з подальшим наданням рекомендацій щодо їх покращення.

Інформаційний та методичний супровід виконання завдань програми:

здійснення необхідних комплексних практичних заходів з організації системної роботи з батьками, громадськістю щодо їх ролі в покращенні якісного та безпечного харчування в закладах освіти;

постійний моніторинг щодо надання послуг з організації харчування в закладах освіти;

виконання завдань і заходів програми з організації харчування в закладах загальної середньої освіти оприлюднювати на офіційних веб-сайтах закладів освіти.

Очікуваним результатом виконання заходів програми є створення умов для якісного та безпечного харчування здобувачів освіти, зокрема з:

вироблення нових підходів до організації надання харчових послуг через створення єдиної гнучкої, якісної та безпечної системи харчування;

покращення  умов харчування здобувачів освіти, збільшення видатків на підвищення вартості їх одноденного харчування;

підвищення фахового рівня працівників їдалень шляхом навчання та в процесі інших заходів інформаційно-методичного характеру;

оновлення методичного та інформаційного забезпечення процесу організації харчування;

проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня якісного харчування здобувачів освіти;

презентація потенціалу їдалень (харчоблоків) та кращого досвіду з питань організації харчування учнів;

забезпечення раціонального і ефективного використання бюджетних коштів.

Виконання програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

    Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання програми, – 1080,0 тис. гривень.

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми

(тис. грн)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2022 рік

 

 

2023 рік

 

 

2024 рік

 

Усього витрат на виконання програми

 

 

Обсяг ресурсів, усього

 

360,0

360,0

360,0

 

1080,0

 

 

 

VI. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-

нання заходу

Виконавці та співвиконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний результат диференційовано з розбивками за роками

2022 рік

2023 рік

 

2024 рік

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно -практичні  та матеріально-технічні заходи програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) підготовка та прийняття у закладах освіти заходів з реформування харчування в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти

 

2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту та заклади освіти територіальної громади

 

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

покращення умов для якісного та безпечного харчування здобувачів освіти

 

 

 

 

 

2) осучаснення матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків):

закладів освіти громади

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту та заклади освіти територіальної громади

місцевий бюджет

100,0

100,0

100,0

 

забезпечення сучасним

обладнанням їдалень (харчоблоків) для приготування

здорової, якісної та безпечної їжі

3) здійснення конкретних заходів з надання належних обов’язкових послуг організації гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти

2021-2024 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту та заклади освіти територіальної громади

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

створення необхідних умов для надання послуг з якісного харчування

4) заходи з капітальних ремонтів приміщень їдалень і харчоблоків згідно з вимогами нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Місцевий бюджет

 

200,0

200,0

200,0

 

упродовж терміну дії програми модернізація, реконструкція  приміщень для закладів загальної середньої освіти

ІІ.

 

Створення умов для організації повноцінного, якісного, калорійного та безпечного харчування здобувачів освіти

 

1) підвищення ролі органів місцевого самоврядування, батьків, громадськості в питаннях постачання в заклади освіти чистої питної води, безпечних і якісних продуктів харчування, харчової сировини, із залученням до цього процесу сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області

2022 – 2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту установи та заклади освіти громади

 

не потребує фінансування

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

постійний контроль за постачанням безпечних  та якісних продуктів в їдальні закладів освіти області

 

 

2) організація та проведення нарад, семінарів, тренінгів з питань безпечної організації харчування здобувачів освіти, дотримання вимог чинних санітарних норм з протиепідемічного режиму на харчоблоках і в буфетах закладів освіти, поширення досвіду роботи у сфері харчування.

20212 – 2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, установи та заклади освіти громади

Не потребує фінансування

 

 

 

 

упродовж терміну дії Програми  буде проведено  онлайн- семінари, наради, тренінги, конференції, круглі столи та ін.

 

 

 

3) організація проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів за показниками безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання в закладах загальної та дошкільної середньої освіти

 

2022-2024 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту, Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області,  установи та заклади освіти громади

 

 

 

місцевий бюджет

60,0

60,0

60,0

 

здійснення щорічно впродовж 2022 – 2024 років у 11 закладах загальної середньої освіти та 10 закладах дошкільної освіти 28 відборів на дослідження різних видів харчових продуктів і 30 змивів

 

 

4) проведення лабораторного контролю за показниками безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування здобувачів освіти

2022 – 2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту,

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, установи та заклади освіти громади

місцевий

у межах відповідних кошторисних призначень

щоквартально за ініціативи відділу освіти, молоді та спорту  і закладів освіти за окремо розробленим графіком

5) моніторинг практичного застосування в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних

факторів та контролю у критичних точках НАССР.

2022-2024 роки

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту,  установи і заклади освіти громади 

місцевий бюджет

 

 

 

 

усунення недоліків за результатами лабораторних досліджень та  практичне застосування в закладах загальної середньої освіти протягом 2021/2022 і першого півріччя 2024/2025 навчальних років постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних

факторів та контролю у критичних точках НАССР

6) організація

проведення навчань стосовно застосування системи НАССР

 

 

 

 

2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

підвищення знань, умінь і кваліфікаційного рівня персоналу їдалень шляхом щорічного проведення не менше    50 різних заходів інформаційно-методичного характеру

ІІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення різноманітним, повноцінним та збалансованим харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) упровадження в закладах освіти громади сучасних меню з приготування страв відповідно до оновленого збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, установи і заклади освіти громади

місцевий бюджет

 

 

 

 

проведення в громаді заходів практичного характеру щодо  професійного навчання кухарів і інших працівників їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з приготування якісних і висококалорійних страв згідно з новими нормами харчування і сучасним чотиритижневим меню

 

2) надання рекомендацій щодо розроблення сезонних перспективних і чотиритижневих меню з урахуванням нових норм харчування, надання практичної

допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується

чинним законодавством.

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

 

належне документальне оформлення процесу організації харчування

ІV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня керівників, працівників їдалень щодо надання послуг з якісного та безпечного харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення харчуванням дітей з особливими

дієтичними потребами за рекомендаціями

сімейних лікарів.

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту установи і заклади освіти громади

місцевий

у межах відповідних кошторисних призначень

забезпечення якісного, безпечного та висококалорійно-го харчування

2) удосконалення професійного рівня працюючих у сфері забезпечення харчування здобувачів освіти.

Проведення атестації робочих місць та проведення обов’язкових медичних оглядів

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, установи та заклади освіти територіальних громад

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

щорічне проведення заходів для  виявлення неякісних і фальсифікованих продуктів, а також грубих  порушень  процесу приготування безпечних та якісних страв

 

3) підготовка й забезпечення реалізації тематичного плану короткотермінового навчання з керівниками, працівниками їдалень і медичними працівниками стосовно організації якісного, безпечного та здорового харчування в закладах загальної середньої освіти

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

організація професійного навчання зазначеної категорії працівників для  підвищення їх фахового рівня і практичних навиків з надання здобувачам освіти якісних харчових послуг

4) проведення аналізу перспективної потреби кухарів, з відповідним фаховим рівнем для призначення їх в заклади освіти

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

забезпечення високого рівня якісного та безпечного харчування

5) популяризація знань формування культури здорового харчування здобувачів освіти та принципів розвитку здорового харчування із залученням інститутів громадянського суспільства

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту та заклади освіти громади

місцевий

у межах відповідних кошторисних призначень

організація безпечного освітнього середовища, підвищення рівня знань, умінь і практичних навиків здобувачів освіти щодо необхідності збереження власного здоров’я

 

 

 

6) здійснення комунікаційної підтримки і популяризації основ здорового харчування та здорового способу життя здобувачів освіти, упровадження законодавчих норм і порядку організації харчування в процесі формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти і проведення процедури самооцінювання освітнього середовища та управлінських процесів у закладах освіти

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

формування стійких переконань у необхідності дотримання здорового способу життя

7) участь у обласних професійних конкурсах на кращу їдальню (харчоблок) та кращу організацію харчування

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, установи та заклади освіти громади

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

V.

Інформаційний та методичний супровід виконання завдань програми

 

  • 1) здійснення необхідних комплексних практичних заходів з організації систематичної  роботи з батьками, громадськістю  щодо їх ролі в покраще-нні якісного та безпечного харчування в закладах освіти.

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, установи та заклади освіти громади

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

підвищення рівня громадського впливу на процес харчування в закладах освіти громади

2) забезпечення постійного моніторингу щодо надання послуг з організації харчування в закладах освіти.

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

 вжиття заходів належного реагування на можливі порушення та підготовка  необхідних управлінських рішень стосовно забезпечення організації якісного, безпечного і здорового харчування учнів у закладах загальної середньої освіти громади

3) щорічне наповнення банку даних кращим досвідом з надання якісного та безпечного харчування в закладах освіти.

2022 - 2024  навча-льні роки, наступ-ні роки

Відділ освіти, молоді та спорту

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

щорічне здійснення підготовки не менше п’яти методичних розробок (порад, рекомендацій) з питань покращення діяльності закладів освіти у сфері харчування

 

 

4) забезпечення виконання заходів і завдань програми з поліпшення організації харчування в закладах освіти  та оприлюднення інформації про їх виконання на офіційних веб-сайтах установ і закладів освіти громади

2022-2024 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, установи та заклади освіти громади

не потребує фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

широка поінформованість педагогічних колективів, здобувачів освіти, батьків, громадськості з питань  організації якісного і безпечного харчування  учнів у закладах загальної середньої освіти громади

 

 

 

 

 

1080,0

 

 

 

 

 

Кошти місцевого бюджету

360,0

360,0

360,0

 

                               

 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, здійснює відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                              Надія Задорожна

 

 

 

Слободян Н.Б.

 

                       

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь