БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Положення

                                 

Додаток 1

                                                                      до рішення  сесії Білобожницької  сільської ради

                                                                      від  19.02. 2021 року  № 110

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок проведення  конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Білобожницької сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу 
на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Білобожницької сільської ради.

 

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції».

 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні:

- засновник закладу освіти – Білобожницька сільська рада, яка є засновником закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній  формі власності територіальної громади Білобожницької сільської ради;

- заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність

- освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті ;

- орган управління – відділ освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської радиуповноважений орган засновника.

 

Зміст інших понять і термінів визначений Законом України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини 
у сфері освіти.

 

2. ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу

 

2.2. Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше

 

2.3. Не може бути призначена на посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

3.1. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду органом управління за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

 

3.2. Кандидата на посаду керівника закладу визначає конкурсна комісія 
за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади.

 

3.3. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.

 

3.4. Конкурс складається з таких етапів:

 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

 

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь 
у конкурсі;

 

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

 

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

 

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

 

7) проведення конкурсного відбору;

 

8) визначення переможця конкурсу;

 

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3.5. Рішення про проведення конкурсу приймає орган управління

- одночасно з прийняттям рішення засновника про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3.6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Закону;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

 

 

4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

 

4.1.  Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

- засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

- відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

 

 

 

 

 

4.2. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 

  4.3. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

  4.4. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

   4.5. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 

  

 

5. ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 

5.1. Усі бажаючі, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, можуть взяти участь у конкурсі.

 

5.2. Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти кандидати подають такі документи:

 заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

5.3. Визначені у пункті 5.2. документи кандидати подають особисто 
(або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії 
у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

5.4. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

5.5. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 

5.6. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті власника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

 

5.7. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, 
на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду документів невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії та/або резюме.

 

5.8. Усі зацікавлені особи протягом трьох днів із дня оприлюднення переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі, можуть подавати пропозиції та зауваження щодо їх кандидатур на електронну пошту органу управління, що передаються до конкурсної комісії.

 

6. ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

6.1. Конкурсний відбір проводиться публічно.

 

6.2. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, 
на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

 

6.3. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пункті 2.1. цього Положення.

 

6.4. Орган управління організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів 
із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом 
та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів 
до початку проведення конкурсного відбору.

 

6.5. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється 
за результатами:

-  перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, , Закону України "Про освіту", Закону України «Про повну загальну середню лсвіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

-  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування

 

 

6.6. На другому засіданні конкурсної комісії кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 5.2., проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування.

 

6.7. Тестове завдання включає 30 тестових питань, які обираються 
для кожного учасника тестування із загального переліку питань, що містить 
не менш як 100 питань.

 

6.8. Перелік тестових питань визначаються Додатком до Положення та оприлюднюється на  офіційному веб-сайті засновника. Варіанти відповідей 
на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

 

6.9. Тестування складається державною мовою.

 

6.10. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

 

6.11. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один 
з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється 
від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 

6.12. Питання для кожного учасника тестування обираються з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати три варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

 

6.13. Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

 

6.14. Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

 

6.15. Загальний час для проведення тестування становить 20 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує 
в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк 
з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання 
та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

6.16. Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

 

6.17. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування. Для визначення результатів тестування використовується така система:

- 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16 питань тестового завдання і більше;

- 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 12-15 питань тестового завдання;

- 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 11 і менше питань тестового завдання.

 

6.18. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

 

6.19. Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями 
та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування та оголошує кандидатам.

 

6.20. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

 

6.21. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, 
є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені 
до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

 

6.22. На цьому ж засіданні конкурсна комісія перевіряє професійні компетентності шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній

Зразки ситуаційних завдань визначаються Додатком до Положення та оприлюднюється на  офіційному веб-сайті засновника. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження 
для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

 

6.23. Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком 
для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком 
для розв’язання ситуаційного завдання.

Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, 
яке розв’язують кандидати. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

 

6.24.  Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей 
та бланки персональних даних у конверти та надають секретарю, який присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

 

6.25. Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

 

6.26. Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

- 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання 
в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

 

6.27. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься
до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

 

6.28. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості
про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією
з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

6.29. На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проектів програм розвитку закладу 
на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення 
до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо 
її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином: 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі; 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

6.30. За підсумками проведення трьох етапів конкурсна комісія 
на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування, або визнає конкурс таким, що не відбувся. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

 

6.31. За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної презентації проектів програм розвитку закладу і співбесіди за її змістом.

 

6.32. Конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення 
про визначення переможця конкурсу за підсумковим рейтингом.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг,
за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається відкритим голосуванням її членів або проводиться повторна співбесіда.

 

6.33. Орган управління забезпечує відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на  веб-сайті власника відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

 

6.34. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців 
з дня його оголошення.

 

6.35. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті власника.

 

6.36. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

 

6.37. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у тому ж порядку.

 

6.38. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

6.39. Голова конкурсної комісії подає керівнику органу управління результати проведеного конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти.

Орган управління готує проект наказу про призначення особи,
яка перемогла у конкурсі, на посаду керівника закладу загальної середньої освіти строком на 6 років (строком на два роки – для особи, яка призначається 
на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) та контракт 
(2 примірники), який підписує у даної особи та візує у встановленому порядку.

 

6.40. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу орган управління призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Контракт з керівником закладу загальної середньої освіти визначає основні вимоги до діяльності закладу загальної середньої освіти, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Зміни і доповнення до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  комунальної форми власності Білобожницької сільської ради, вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар сільської ради                                          Надія ЗАДОРОЖНА

                                                           

 

 

 

   Додаток 1 до

  Положення про порядок проведення

  конкурсу на посаду керівника закладу

  загальної середньої освіти комунальної

форми власності Білобожницької сільської ради

                                                                 


 

Перелік питань

з перевірки знання законодавства для конкурсного відбору

на посади керівників закладів освіти

 

Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1.      Що таке автономія закладу освіти ?

2.      Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

3.      Які Ви знаєте види автономії закладу освіти ?

4.      До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?

5.      Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

6.      Хто може бути засновником закладу освіти?

7.      Хто є учасниками освітнього процесу?

8.      Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

9.      Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

10.    Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

11.    Хто здійснює управління закладом освіти?

12.    Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм у закладі?

13.    Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

14.    Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

15.    Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

16.    Ким, згідно з Концепцією НУШ, має бути випускник школи?

17.    Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

18.    Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

19.    Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

20.    Що визначає стандарт освіти?

21.    На основі якого документа розробляється освітня програма?

22.    Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

23.    Яка освіта вважається спеціалізованою?

 

25.    Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

26.    Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?

27.    Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

28.    Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

29.    За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

30.    Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?

31.    Ким  затверджуються схеми посадових  окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

32.    Яким є розмір     щомісячної доплати      педагогічному    працівнику, який пройшов сертифікацію?

33.    В       якому         розмірі держава  забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

34.    Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

35.    Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

36.    Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

37.    Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?

38.    Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)? 39.Протягом якого часу на веб - сайтах оприлюднюються стандарти

освіти?

40. Скільки рівнів         має    повна загальна     середня освіта, назвіть їх?

 

Питання для перевірки знання Закону України

«Про повну загальну середню освіту»

 

1.   На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

2.   Які        роки  навчання    охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

3.   Як         заклади      освіти можуть     забезпечувати     здобуття повної загальної середньої освіти?

4.   За якими         закладами  загальної   середньої освіти  не закріплюється територія обслуговування?

5.   Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

6.   Що       належить    до установчих     документів закладу загальної середньої освіти?

7.   За якої   умови         допускаються     реорганізація      та      ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

8.   Які        внутрішні  структурні підрозділи можуть      функціонувати    у складі закладів загальної середньої освіти?

 

9.   З якою періодичністю      проводиться        інституційний     аудит закладу загальної середньої освіти?

10. Хто приймає рішення      про   утворення, реорганізацію,    ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

11. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

12. На         який  строк укладається         трудовий    договір      з        особою,      яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

13. Хто       затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

14. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

15. На         кого покладається        відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

16. За якої   умови         засідання   педагогічної        ради закладу      загальної середньої освіти є правомочним?

17. Якими  є        наслідки     для    педагогічних       працівників,        стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

18. Якою    є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

19. Яким    є        розмір        педагогічного     навантаження     асистента   вчителя в закладі загальної середньої освіти?

20. Хто       затверджує розподіл    педагогічного     навантаження в   закладі загальної середньої освіти?

21. Хто       визначає    структуру  і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

22. Хто       затверджує освітню      програму,  розроблену не      на      основі типової освітньої програми?

23. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

24. Який     документ    видається   учневі         щороку      при   переведенні його на наступний рік навчання?

25. 3  яких  предметів обов’язково складається державна   підсумкова атестація?

26. Хто виготовляє       свідоцтва   про   початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

27. Які                 діти   обов’язково        зараховуються    до     комунального закладу освіти         для    здобуття    початкової та базової середньої освіти?

28. Якою є  мінімальна наповнюваність  класу державного, комуналь- ного закладу загальної середньої освіти?

29. Якою    може бути  максимальна       кількість     учнів,         які     здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

30. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в        закладі загальної середньої освіти?

31. За рахунок     яких коштів         здійснюється       оплата        праці вихователів груп      подовженого           дня    в                 комунальних       закладах              освіти?

32. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої

 

освіти?

33. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?

34. На підставі чого визначається потреба учня з   особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

35. Що       визначає      індивідуальна       програма       розвитку?

36. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

37. У якій формі проводиться підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

38. В якому типі  закладу здобувається  базова середня освіта?

39. В якому статусі заклад освіти не може діяти як суб’єкт господарювання?

40. Хто дозволяє проводити громадський нагляд (контроль) ?

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про дошкільну освіту»

 

1.   Законодавчі та нормативні документи, що визначають зміст та організацію діяльності керівника закладу дошкільної освіти.

2.   Типи закладів дошкільної освіти.

3.   Вимоги до особистості керівника закладу дошкільної освіти.

4.   Хто є учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти?

5.   Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти.

6.   Нормативна наповнюваність вікових груп дітьми.

7.   Яким документом визначено Державні стандарти дошкільної освіти в Україні?

8.   Що таке інваріантна частина змісту дошкільної освіти? Які освітні лінії вона включає?

9.   Варіативна частина змісту дошкільної освіти; її напрями.

10. Хто відповідає за організацію харчування у закладі дошкільної освіти ?

11. Які терміни проходження медичних оглядів працівниками закладів дошкільної освіти?

12. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про позашкільну освіту»

1.   Основні завдання, структура, мова навчання і виховання у позашкільній освіті.

2.   Нагляд (контроль) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах їх компетенції у сфері позашкільної освіти.

 

3.   Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти.

4.   Типи позашкільних закладів. Організаційно-правові засади   діяльності позашкільного закладу.

5.   Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти.

6.   Педагогічне   навантаження     педагогічних       працівників         закладу позашкільної освіти.

7.   Фінансово - господарська діяльність закладу позашкільної освіти.

8.   Матеріально - технічна база закладу позашкільної освіти.

9.   Установчі документи закладу позашкільної освіти.

10. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти.

11. Платні послуги у сфері позашкільної освіти.

12. Учасники освітнього процесу в закладах позашкільної освіти.

 

Додаток 2 до

  Положення про порядок проведення

  конкурсу на посаду керівника закладу

  загальної середньої освіти комунальної

форми власності Білобожницької сільської ради

 

Зразки

ситуаційних завдань

 

1.      Дитина 5-ти річного віку відвідує ЗДО протягом 3-х років. Активна, має добре розвинені пізнавальні здібності, легко йде на контакт та активно співпрацює з дорослими. Однак, у хлопчика недостатньо сформовані навички безконфліктного спілкування з однолітками. Він потребує постійної підтримки з боку вихователя, ігнорує потреби інших дітей, намагається бути в центрі уваги будь – якими доступними засобами.

Батьки дітей групи вимагають ізолювати дитину. Як вирішити ситуацію?

 

2.      У закладі виникла надзвичайна ситуація(пожежа, закладення вибухового пристрою, виявлення невідомого предмета тощо).

Які дії директора закладу після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію?

 

3.      Шкільна їдальня знаходиться в оренді. Як організувати контроль за якістю харчування в закладі освіти?

Хто несе відповідальність за неякісне харчування?

4.      Перед початком навчального року до закладу загальної середньої освіти звернулася мати майбутнього першокласника з заявою зарахувати її сина до першого класу ( сім'я проживає в іншому мікрорайоні міста).

Які дії керівника закладу освіти?

5.      До вас, як до керівника, зранку звернулася мама учня 5-го класу з наступною проблемою: класний керівник моєї дитини, замість того, щоб проводити уроки, постійно розмовляє по телефону. Викликайте її сюди і поговоримо.

Проаналізуйте поведінку мами.

Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.

 

6.      Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проєкти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

 

 

Секретар сільської ради                                         Надія ЗАДОРОЖНА

 

                                          

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь