БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

714 Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білобожницької сільської ради на 2024 рік.

Тризуб

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

Двадцять друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 13 липня 2023 року                            №714                             с. Білобожниця

 


«Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території

Білобожницької сільської ради на 2024 рік»

 

З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, відповідно до статей 140, 143, 144 Конституції України, керуючися статями 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сільська рада

                                                                                                                 

ВИРІШИЛА:
 

1. Встановити на території  Білобожницької сільської ради на 2024 рік:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку 1 до цього рішення;

        - ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку 2 до цього рішення;

        - пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  за переліком згідно додатку 3 до цього рішення.

2. Питання не врегульовані даним рішенням регулюються Податковим кодексом України.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2024 року

4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2024р. Рішення №247 від 09.07.2022р.

5. Копію рішення направити в Чортківське управління ГУ ДФС в Тернопільській області.

6. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Білобожницької сільської ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну    комісію  з  питань містобудування, земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного середовища та благоустрою.

 

 

Сільський голова                                                                      Віктор ШЕПЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                                                                 до рішення ради від

13.07.2023р. №714

         

Про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 3.3 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Ставка податку

4.1 Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням  сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

4.2 Ставки податку визначено у додатку 2 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Пільги із сплати податку

5.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2  Пільги з податку, передбачені цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього пункту;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.3 Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

6. Порядок обчислення суми податку

6.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

6.2 Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, разом з детальним розрахунком суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

6.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому цього підпункту, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не виключно, інформацію про адресу місцезнаходження об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, його площу, ставки та надані фізичним особам пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

6.4. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.6. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.6.3 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.7. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.8.  Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.9. П латники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

6.10.Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.11. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

7.Податковий період

7.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Строк та порядок сплати податку

 8.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Білобожницької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.2 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.3 У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 266.7.2 Податкового кодексу України, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

8.4 Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховане за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 Податкового кодексу України.

9. Відповідальність

9.1 За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                                                                Надія ЗАДОРОЖНА

 

                                                                                                                        

 

 

 

Додаток 2       

до рішення сільської ради

від  13.07.2023р. №714

         

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

19

16

6125580701

с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області (адміністративний центр)

6125580401

с. Базар Чортківського району Тернопільської області

6125587103

с. Білий Потік Чортківського району Тернопільської області

6125582901

с. Джурин Чортківського району Тернопільської області

6125582902

с. Джуринська Слобідка Чортківського району Тернопільської області

6125583601

с. Звиняч Чортківського району Тернопільської області

6125580703

с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області

6125584901

с. Косів Чортківського району Тернопільської області

6125586302

с. Криволука Чортківського району Тернопільської області

6125580706

с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області

6125586301

с. Палашівка Чортківського району Тернопільської області

6125586501

с. ПолівціЧортківського району Тернопільської області

6125587101

с. Ридодуби Чортківського району Тернопільської області

6125586801

с. Ромашівка Чортківського району Тернопільської області

6125580704

с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області

6125583602

с. Скомороше Чортківського району Тернопільської області

6125080501

с. Буданів Чортківського району Тернопільської області

6125080502

с. Папірня  Чортківського району Тернопільської області

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,0

 

 

0,3

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,0

 

 

0,3

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

1,0

 

 

0,3

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1,0

 

 

0,3

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,0

 

 

0,3

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,0

 

 

0,3

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,0

 

 

0,3

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,0

 

 

0,3

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,0

 

 

0,3

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,5

 

 

0,5

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,5

 

 

0,5

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,5

 

 

0,5

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,5

 

 

0,5

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,5

 

 

0,5

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,5

 

 

0,5

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,0

 

 

1,0

 

 

1211.2

Мотелі

1,0

 

 

1,0

 

 

1211.3

Кемпінги

1,0

 

 

1,0

 

 

1211.4

Пансіонати

1,0

 

 

1,0

 

 

1211.5

Ресторани та бари

1,0

 

 

1,0

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,5

 

 

0,5

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,5

 

 

0,5

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,5

 

 

0,5

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,5

 

 

0,5

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,01

 

 

Х

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,5

 

 

0,5

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,5

 

 

0,5

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,5

 

 

0,5

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,5

 

 

0,5

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,5

 

 

0,5

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,6

 

 

0,6

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,6

 

 

0,6

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,6

 

 

0,6

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,6

 

 

0,6

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,6

 

 

0,6

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,6

 

 

0,6

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,6

 

 

0,6

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,5

 

 

1,5

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,5

 

 

1,5

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5

 

 

0,5

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,5

 

 

0,5

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,5

 

 

0,5

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,5

 

 

0,5

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,5

 

 

0,5

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,5

 

 

0,5

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.3

Силоси для зерна

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.6

Холодильники

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.7

Складські майданчики

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.8

Склади універсальні

1,0

 

 

0,5

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

1,0

 

 

0,5

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,5

 

 

0,5

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,5

 

 

0,5

 

 

1261.3

Цирки

0,5

 

 

0,5

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,5

 

 

0,5

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,5

 

 

0,5

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,5

 

 

0,5

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

Х

 

 

Х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

Х

 

 

Х

 

 

1262.3

Технічні центри

0,5

 

 

0,5

 

 

1262.4

Планетарії5

Х

 

 

Х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

Х

 

 

Х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

Х

 

 

Х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

Х

 

 

Х

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

Х

 

 

Х

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

Х

 

 

Х

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

Х

 

 

Х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

Х

 

 

Х

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

Х

 

 

Х

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

Х

 

 

Х

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

Х

 

 

Х

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

Х

 

 

Х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

Х

 

 

Х

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

Х

 

 

Х

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

Х

 

 

Х

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

Х

 

 

Х

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

Х

 

 

Х

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

Х

 

 

Х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

Х

 

 

Х

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,5

 

 

0,5

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,5

 

 

0,5

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,5

 

 

0,5

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,5

 

 

0,5

 

 

1265.5

Тири

0,5

 

 

0,5

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,5

 

 

0,5

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1,0

 

 

1,0

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

1,0

 

 

1,0

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

Х

 

 

Х

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

Х

 

 

Х

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

Х

 

 

Х

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

Х

 

 

Х

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

Х

 

 

Х

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

Х

 

 

Х

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

Х

 

 

Х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

Х

 

 

Х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

Х

 

 

Х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

Х

 

 

Х

 

 

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                                                                Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення ради

від 13.07.2023 року №714

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2024 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

19

16

6125580701

с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області (адміністративний центр)

6125580401

с. Базар Чортківського району Тернопільської області

6125587103

с. Білий Потік Чортківського району Тернопільської області

6125582901

с. Джурин Чортківського району Тернопільської області

6125582902

с. Джуринська Слобідка Чортківського району Тернопільської області

6125583601

с. Звиняч Чортківського району Тернопільської області

6125580703

с. Калинівщина Чортківського району Тернопільської області

6125584901

с. Косів Чортківського району Тернопільської області

6125586302

с. Криволука Чортківського району Тернопільської області

6125580706

с. Мазурівка Чортківського району Тернопільської області

6125586301

с. Палашівка Чортківського району Тернопільської області

6125586501

с. ПолівціЧортківського району Тернопільської області

6125587101

с. Ридодуби Чортківського району Тернопільської області

6125586801

с. Ромашівка Чортківського району Тернопільської області

6125580704

с. Семаківці Чортківського району Тернопільської області

6125583602

с. Скомороше Чортківського району Тернопільської області

6125080501

с. Буданів Чортківського району Тернопільської області

6125080502

с. Папірня  Чортківського району Тернопільської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

Об’єкти нерухомості, які перебувають у власності підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку

100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників  бойових дій, та членів сімей загиблих учасників – мешканців  Білобожницької сільської ради;

100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності комунальних підприємств Білобожницької сільської ради

100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать людям з інвалідністю ( І - ІІ група )

100

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості релігійних організацій  Білобожницької сільської ради, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку

100

Об’єкти не житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, які знаходяться в аварійному стані або не використовуються

75

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 ст. 266 Податкового кодексу України, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 ст.266;

 об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 

 

Секретар ради                                                                Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь