БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА щодо забезпечення та захисту прав дітей у Білобожницькій сільській раді на 2023-2024 роки

Додаток

                                                                                   до рішення  сільської ради

від _________2023 р. № ____               

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

щодо забезпечення та захисту прав дітей

у Білобожницькій сільській раді на 2023-2024 роки

 

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Станом на  01.05.2023 року на території Білобожницької сільської ради проживає 1269 дітей. Постійно проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей, зокрема соціально незахищених груп.

На території громади проживає 2 дітей – під опікою родичів, 9 дітей – в прийомній сім’ї, 6 дітей – у будинку сімейного типу.

У закладах освіти громади навчається 8 дітей, з числа дітей переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення бойових дій, 9 дітей, батьки яких загинули у районі проведення АТО та під час повномасштабної війни, 21 дитина-інвалід, яким надаються соціальні послуги згідно з законодавством.

Постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребує постійного підвищення професійного рівня спеціалістів, надання їм методичної допомоги. Стан виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку громади. Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей

ІІ. Мета Програми

Метою програми є реалізація інтересів дитини через функціонування в Білобожницькій сільській раді ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

 

 

ІІІ. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки виконання Програми

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- посилення співпраці між працівниками, що опікуються проблемами дітей, та сільськими старостами щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

- розвиток патронату та наставництва над дітьми;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

 

Ресурсне забезпечення Програми

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 р.

2024 р.

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього, тис. грн.

 98,5

120,5

219,0

у тому числі, бюджет сільської територіальної громади, тис. грн.

98,2

120,5

219,0

 

 

Показники продукту Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одини­ця

виміру

2021

2022

Усього витрат на виконання Програми   тис. грн.

1

2

3

5

6

7

1.

Проведення масових заходів для різних категорій дітей

Кіль­кість осіб

1008

1008

207,8

2

Проведення профілактичних рейдів

Кількість рейдів

24

24

11,2

 

 

 

 

 

 

IV. Напрями діяльності та заходи цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у Білобожницькій сільській раді на 2023-2024 роки

 

Назва напряму

діяльності

(пріори­тетні

завдання)

Перелік заходів Програми

Тер­мін

виконання

за­ходу

Виконавці

Джерела

фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.:

Очікуваний

результат

2023

2024

 

Забезпечення та захист прав дітей різних категорій

 

Профілак­тика соці­ального сирітства, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку та організацію захисту таких дітей; здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради

Бюджет сільської територіальної громади

0,5

0,5

Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) Проводити рейди, обстеження за станом утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання; спільні профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський профілактичний захід (рейд) «Урок» тощо

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради

Чортківський відділ

поліції ГУНП в Тернопільській області (за згодою)

Бюджет сільської територіальної громади

1,5

1,5

Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням

 

3) Забезпечувати тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту дітей

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. Старости

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення

соціального

захисту дітей, які

перебувають у

складних

життєвих

обставинах

Соціальний захист  дітей-сиріт та дітей, позбавле­них батьківсь­кого піклуван­ня

1) Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради.

Вкладень коштів не потребує

 

 

Реалізація права дітей на сімейне виховання

2) Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради.

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклуваннядо сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Тернопільській області

3) Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради.

Вкладень коштів не потребує

 

 

Збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України

4) Проводити інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

Збільшення

кількості

потенційних

усиновителів,

опікунів,

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

5) Забезпечувати підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Підготовка усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до створення сімейних форм виховання дітей

 

6) Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Бюджет сільської територіальної громади

1, 0

1,0

Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей

7) Забезпечувати соціальне супроводження прийомних сімей

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Бюджет сільської територіальної громади

0,5

0,5

Виявлення та усунення про­блемних питань, які виникли у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу

Деінституаліза-ція дітей та профілактика їх розлучення з сім’ями

1) Недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та перебувають поза сімейним оточенням

2) Забезпечувати контроль за станом соціально-правового захисту дітей в інтернатних закладах, спеціальних установах та закладах соціального захисту дітей незалежно від форми власності

 

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Надання якісних комплексних послуг вихованцям, сприяння в де інституалізації дітей

Захист прав дітей, переміщених  з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

1) Здійснювати соціальний захист дітей, які разом із сім’ями перемістилися із районів проведення АТО та тимчасово окупованої території

 

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Поліпшення умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2) Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

 

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

3) Надавати соціальні послуги сім’ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

 

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів проведення АТО

4) Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян

 

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Бюджет сільської територіальної громади

0,5

0,5

Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки

Забезпече­ння та дотри­мання прав дітей з особливи­ми потре­бами

1)Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Бюджет сільської територіальної громади

0,5

0,5

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх соціального супроводження

 3) Забезпечувати  проведення заходів до Міжнародного дня інваліда

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради. 

Бюджет сільської територіальної громади 

 

3,0

 

3,0

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх соціального супроводження

 

Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорсткого поводження з ними

 

 

Попередження жорсткого поводження з дітьми

1) Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради 

Бюджет сільської територіальної громади 

0,3

0,3

Зменшення кількості дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження

2) Забезпечувати надання закладами соціального захисту дітей комплексної соціально - психологічної реабілітації дітям, які потерпіли від різних видів насильства, жорстокого поводження

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Отримання дітьми, які потерпіли від різних форм насилля, комплексної реабілітаційної допомоги

3) Забезпечувати вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради Чортківський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області (за згодою)

В межах фінансо­вих можливостей

0,5

0,5

Вилучення дітей із небезпечного середовища та влаштування в сім̓ї громадян

4) Організовувати заходи та інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради,

Чортківський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області (за згодою)

Бюджет сільської територіальної громади

0,5

 

 

0,5

 

Ріст обізнаності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми

 

5) Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2023-  

 2024

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

В межах фінансо­вих можливостей

0,2

0,2

Здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням дитячої праці

Підвищення рівня обізнаності населення зокрема, дітей щодо інфекції СНІДУ, туберкульозу та наркоманії, формування здорового способу життя

1)Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту

 Бюджет сільської територіальної громади

 

0,2

 

0,2

Забезпечення інформування дітей старшого віку про основи про основи захисту від захворювання на ВІЛ/СНІД

 

2) Забезпечувати інформування дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансо­вих можливостей

0,3

0,3

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ/СНІД, туберкульозу, наркоманії

 

 

 

 

Забезпечувати рівний доступ кожної дитини до якісної освіти

1) Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та загальною середньою освітою

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту,

 старости

В межах фінансо­вих можливостей

 

 

Збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2) Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту,

старости

Вкладень коштів не потребує

 

 

Охоплення дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, загальною середньою освітою

Забезпе­чення права на освіту дітей з особливи­ми

освітніми

потребами

Упроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансо­вих можливостей

 

 

Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров̛я таких дітей та місця їх проживання і виховання

Культурний та духовний розвиток дітей

 

Залучення

дітей

різних

категорій

до заходів

культури

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей з широким залученням соціально незахищених категорій дітей (придбання подарунків)

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради, відділ освіти, молоді та спорту

 Бюджет сільської територіальної громади

 

 10,0

 

12,0

Забезпечення участі у заході 600 дітей

 

2) Придбання солодощів для проведення заходів до Дня захисту дітей

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської р Центр розвитку, відділ освіти, молоді та спорту

Бюджет сільської територіальної громади

5,0

5,0

 

3)Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят, Дня Святого Миколая для дітей різних категорій

(придбання новорічних подарунків)

2023-  

 2024

ССД Білобожницької сільської ради Центр розвитку, працівники апарату сільської ради

відділ освіти, молоді та спорту

Бюджет сільської територіальної громади

60,0

 

80,0

 

Забезпечення участі у заході 600 дітей

 

 

4) Проводити заходи до Свята останнього дзвоника

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансо­вих можливостей

2,0

2,0

Забезпечення участі у заході випускників шкіл

5) Проводити заходи до Дня знань

2023-  

 2024

Відділ освіти, молоді та спорту

 В межах фінансо­вих можливостей

2,0

2,0

Забезпечення участі у заході першокласників

6) Придбання подарунків для дітей соціально вразливих категорій.

2023-  

 2024

Білобожницька сільська рада

Бюджет сільської територіальної громади

10,0

10,0

Залучення дітей соціально вразливих категорій до участі у святкових заходах

                             

  

 

Секретар ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь