БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

848 Програма

Додаток

до рішення сільської ради

Від 19 грудня 2023 року №848

  1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

2.

Дата, номер і назва нормативно-правового акта

від 17.02.2011 № 34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

3.

Розробник Програми2

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

4.

Співрозробники Програми

______

5.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет сільської ради

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет сільської ради Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

7.

Термін реалізації Програми

2024-2026 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

Сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

Всього, тис. грн.

2024

2025

2026

8 576, 0

1 650,0

4 426, 0

2 500,0

9.1.

коштів місцевого бюджету

8 576, 0

1 650,0

4 426, 0

2 500,0

 

коштів інших джерел

 

 

  1. Пояснення до паспорту Програми

Орієнтована вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на грудень 2023 року без врахування уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях міста або території на час виготовлення містобудівної документації.

Показники Програми, за необхідності, можуть коригуватися у випадках:

- внесення змін до адміністративно-територіального устрою;

- зміни межі Білобожницької сільської ради;

- зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

- впливу зовнішніх факторів – змін економічних та соціальних умов, змін у законодавстві тощо.

  1. Вступ

Програма забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на 2024-2026 роки  (далі - Програма) передбачає виконання вимог Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Програма спрямована забезпечити сталий містобудівний, економічний та соціальний розвиток Білобожницької сільської ради, та вирішити проблемні питання стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій,  пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій, збереження історико-культурного середовища.

  1. Загальні положення

Генеральний план населеного пунктуосновний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути  використані  замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та  здоров'я  населення,  пам'яток iсторiї i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї  дорожнього  руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції вiдповiдних роздiлiв  генерального плану.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту їх ландшафтної організації.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади  одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування без даних містобудівного кадастру.

Відповідно до п. 2 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація. У населених пунктах, які увійшли до новоутвореної громади містобудівна документація або відсутня, або є застарілою та потребує оновлення з врахуванням чинного законодавства у сфері планування території. Тому розроблення комплексного плану просторового розвитку території Білобожницької сільської ради є одним із ключових завдань для розвитку території.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами    та    їх   виконавчими   органами   відповідно   до   повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

 

  1. Мета та завдання Програми

Основна мета Програми – своєчасне забезпечення територій громади містобудівною документацією, завданнями якої є:

- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку громади;

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови та використання території громади.

Необхідність розроблення генеральних плану населених пунктів, які увійшли до складу Білобожницької сільської ради виникла у зв’язку з тим, що відповідно до ч. 3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності з 17.02.2011 р., у разі відсутності плану зонування  або  детального  плану території,   затвердженого   відповідно  до  вимог  цього  Закону, передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель  державної  або комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Для населених пунктів  з  чисельністю  населення до 50 тис. осіб генеральні плани можуть  поєднуватися  з  детальними  планами всієї території таких населених пунктів.

Матеріали генерального плану використовуються як  вихiднi дані при розробленні іншої містобудівної документації – план зонування території, комплексний план розвитку території та проектів забудови, iнвестицiйних програм i проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення  земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я  населення, пам'яток історії  i культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем органiзацiї дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні мiстобудiвного та земельного кадастрів, тощо.

Відсутність або застарілість наявної містобудівної документації на території громади не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність.

 

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Білобожницької сільської ради. Окрім цього, фінансування робіт з розроблення містобудівної документації може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

За рішенням сільської ради для розроблення генерального плану, плану зонування території, детального плану території, комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Всього на розроблення містобудівної документації з планування території Білобожницької сільської ради на 2024-2026 роки у бюджеті сільської ради необхідно передбачити орієнтовно 8 576, 0  тис. грн.

 

  1. Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання території Білобожницької сільської ради з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій, у сфері збереження історико-культурного середовища.

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації 

на території Білобожницької сільської ради на 2024-2026 роки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 576, 0 тис. грн.

№ п/п

Назва пунктів програми

Розподіл коштів по роках,

тис. грн.

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

Розроблення містобудівної документації  

200,0

100,0

100,0

400,0

2

Створення топографічної основи масштабу 1:2000  в графічній і цифровій формі, актуалізованої по архівних матеріалах аерофотознімання та космофотозйомки в цифровому векторному, електронному і графічному зображенні, для розробки  містобудівної документації на територію - Білобожницької сільської ради

1 450,0

 426,0

----

1 876,0

3

Розроблення містобудівної документації - комплексний план просторового розвитку території Білобожницької громади

----

3 900,0

 2 400,0

6 300,0

 

                                

                         Секретар сільської ради                                                                                                                                          Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми

забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації 

на території Білобожницької сільської ради на 2024-2026 роки

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: 2024-2026 роки

Результат

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1.

Здійснення дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання територій

Білобожницької сільської ради

Розроблення містобудівної документації

2024-2026 роки

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

сільський бюджет

200,0

    100,0

100,0

Своєчасно забезпечить територію Білобожницької сільської ради містобудівною документацією

2.

Урахування  даних державного земельного кадастру  на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні

Створення топографічної основи масштабу 1:10 000  в графічній і цифровій формі, актуалізованої по архівних матеріалах аерофотознімання та космофотозйомки в цифровому векторному, електронному і графічному зображенні, для розробки  містобудівної документації на територію – Білобожницької сільської ради

2024-2025 рік

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

сільський бюджет

1 450,0

426,0

----

Отримання топографічної основи масштабу

1:2 000 з цифровою точністю масштабу 1:500

для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Білобожницької сільської ради

 

3.

Здійснення дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання територій Білобожницької сільської ради

Розроблення містобудівної документації - комплексний план просторового розвитку території Білобожницької сільської ради

2025-2026 роки

Відділ архітектури та земельних відносин Білобожницької сільської ради

сільський бюджет

----

3 900,0

2 400,00

Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Білобожницької сільської ради своєчасно забезпечить населені пункти та територій громади містобудівною документацією

 

                   Секретар сільської ради                                                                                                                                                   Надія ЗАДОРОЖН

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь