A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

№398 Про затвердження Програми   забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Білобожницької сільської ради  на 2022 рік

 

 

УКРАЇНА

БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 24 грудня 2021  року                                                                                    № 398

с. Білобожниця

 

Про затвердження Програми   забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Білобожницької сільської ради  на 2022 рік

 

             З метою удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення призову на строкову військову службу за контрактом, організації територіальної оборони, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації, підняття престижу військової служби, відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», та пропозиції постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально–економічного розвитку, інвестицій  та  міжнародного  співробітництва, керуючись статтями 22,36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білобожницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити Програму забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Білобожницької сільської ради  на 2022 рік (далі – Програма), що додається.

        2. Начальнику фінансового  відділу  сільської  ради  ( Білас  С.Б.) передбачити кошти в  сільському  бюджеті на виконання заходів Програми.

          3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білобожницької сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально–економічного розвитку, інвестицій  та  міжнародного  співробітництва  та  інспектора  ВОС-діловода  Васіну  Н.В.

 

Сільський голова                                                                 Віктор ШЕПЕТА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  сесії

Білобожницької сільської ради  від 24.12.2021  №

 

ПРОГРАМА

забезпечення проведення призову громадян на військову службу та

мобілізаційної підготовки на території Білобожницької сільської ради

на 2022рік

 

1.Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Білобожницька сільська рада

2.

Підстава для розроблення

Конституція України, Закони України  „Про військовий обов’язок і військову службу“ , “Про оборону України“, "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Постанова Кабінету Міністрів України  від 21 березня 2002 року  № 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом“ (із змінами).

3.

Розробник програми

Білобожницька сільська рада

4.

Співрозробник програми

Чортківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5.

Відповідальний виконавець програми

Білобожницька сільська рада

6.

Учасники програми

Чортківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

7.

Термін реалізації програми

2022 рік

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

У тому числі:

39 тис. грн.

 

9.1.

коштів місцевих бюджетів

39 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Білобожницької сільської ради

на 2022 рік (далі – Програма)

 

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів  Президента України, постанов Кабінету Міністрів України  є одним з пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про оборону України» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:

підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;

приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;

призов громадян на строкову військову службу;

направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;

організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною;

бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;

здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством;

вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг;

організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів;

проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;

здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.

Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, встановлено, що з місцевих  бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

За рахунок коштів  підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної  підготовки,  що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися  додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Виконання військового обов'язку громадянами України у відповідності до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом.

Події, що відбулися та відбуваються в державі протягом останніх років, засвідчують про те, що заходи, які вживалися органами державної влади, органами місцевого самоврядування спільно із органами військового управління, виявилися недостатніми для забезпечення її надійної обороноздатності, потребують суттєвого покращення, а також додаткового залучення коштів із бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування.

Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки громадян, які проживають на території громади до призовної дільниці, ведення військово-облікової роботи, призову громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, здійснення мобілізаційної підготовки та проведення у разі необхідності мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів на території міської ради.

Існує потреба в додатковому фінансуванні видатків на підготовку громадян, які проживають на території громади до служби в Збройних Силах України, забезпечення якісним особовим складом Збройні Сили України та інші військові формування, на доставку призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом та мобілізованих громадян до збірних пунктів та військових частин, підтримання в належному боєготовному стані об’єктів мобілізаційного розгортання.

          Забезпечення накопичення військово-навченого резерву військовозобов’язаних, для якісного комплектування військових частин Збройних Сил України в особливий період.

 

3. Мета Програми

 

Метою Програми є удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, організації територіальної оборони, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування.

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом проведення приписки та призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, заходів щодо мобілізації, в т.ч. забезпечення доставки призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом та техніки до збірних пунктів, місць дислокації військових частин, покращення умов проведення цих заходів шляхом фінансування з місцевого бюджету і забезпечення, в результаті цього, належної життєдіяльності призовної дільниці.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на відповідний рік, зокрема для:

         - підготовки до служби в Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання, проведення приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом;

          - налагодження координації та забезпечення взаємодії громади, підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території громади, з метою проведення призову на військову службу та мобілізації;

- перевезення та доставка призовників, кандидатів для проходження військової служби за контрактом і мобілізованих людських, транспортних та інших ресурсів відповідно від призовної дільниці до обласного збірного пункту, обласної медичної комісії та місць дислокації військових частин Збройних Сил України.

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

 

5.1.Основними завданнями Програми є:

1) підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності територіальної громади, підприємств, установ і організацій - виконавців мобілізаційних завдань;

2) забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів громади від терористичних загроз, а також життєдіяльності новостворених загонів ТрО;

3) якісна підготовка громадян до військової служби, своєчасне проведення приписки, призову та мобілізації, забезпечення ведення військового обліку відповідно до законодавства України.

 

5.2.Програма передбачає виконання наступних основних заходів:

- фінансове забезпечення виконання передбачених законодавством заходів щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на території об’єднаної територіальної громади людських і транспортних ресурсів, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об’єктами спільної власності територіальної громади і перебувають в управлінні місцевої ради, а також доставка призовників та військовозобов'язаних на збірні пункти та до місць дислокації військових частин;

- організація та забезпечення на території територіальної громади військового обліку і підготовки громадян до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечення проведення призову  на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори , військову службу за контрактом і під час мобілізації, виконання військово-транспортного обов’язку;

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників та військовозобов'язаних, перевірки правильності ведення військового обліку на території громади, в тому числі придбання пально-мастильних матеріалів;

- забезпечення  на території територіальної громади  планомірного   переведення галузей національної економіки, діяльності органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій  на функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а підрозділів  Збройних  Сил України, інших військових формувань  на  організацію  і  штати  воєнного  часу;

- здійснення заходів з територіальної оборони територіальної громади та охорони особливо-важливих об'єктів;

- забезпечення реалізації права громадян на соціально - економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на території держави та інших країн;

забезпечення здійснення інших повноважень в галузі оборонної та мобілізаційної роботи, передбачених законодавством.

 

5.3. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 рік на загальну суму 39 тис. грн. Фінансування Програми також може здійснюватися з інших джерел, що не суперечать чинному законодавству

Програмою виділяються кошти на:

- Участь у навчаннях, тренуваннях, проведення навчальних стрільб із стрілецької зброї, підготовка учбових обєктів до стрільби, оплата транспортних послуг по доставці військовозобов’язаних на військові полігони та інших заходах  з питань територіальної оборони – 5 тис.грн;

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників та доставкою їх на обласний збірний пункт, підбором та доставкою кандидатів на проходження військової служби за контрактом в навчальні центри та військові частини, перевірки правильності ведення військового обліку на території громади, в тому числі оплата транспортних послуг та придбання пально-мастильних матеріалів – 8 тис. грн.;

- матеріально-технічне та інформаційне забезпечення виконання заходів програми з питань проведення призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, в тому числі оплата витрат, пов’язаних з друком агітаційно-інформаційних матеріалів з питань популяризації військової служби в Збройних Силах України, зокрема, за контрактом, придбання витратних матеріалів, канцелярських товарів та приладдя, обслуговування оргтехніки – 3 тис. грн.;

- оплата  витрат, пов’язаних з проведення Чортківською центральною міською лікарнею медичних оглядів призовників та осіб призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом 12 тис. грн.

 

          5.4.Очікувані результативні показники Програми:

В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено:

 проходження медичних оглядів, розшук призовників та мобілізованих, які ухиляються від виконання військового обов’язку та призову на строкову військову службу в Збройних Силах України, їх доставка до призовних, збірних пунктів, місць дислокації військових частин;

           вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період;

           підтримання у належному стані системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

           вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів;

          своєчасне та якісне, у встановлені строки, проведення приписки громадян України до призовної дільниці, забезпечення їх призову, мобілізації людських та інших ресурсів  до Збройних Сил України;

          належний рівень захисту стратегічних об'єктів та громадян територіальної громади від терористичних та інших загроз.

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріори-

тетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

(роки)

Виконавці

Джере-

ла фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Підготовка органів місцевого самоврядування до проведення мобілізації та роботи в умовах особливого періоду. Вдосконалення пунктів управління мобілізацією

1.1.Обладнання приміщень для роботи з мобілізаційними документами та документами з обмеженим доступом необхідними технічними засобами та системами захисту комп'ютерної техніки

2022

Білобожницька сільська рада

не потребує фінансування

 

Створення умов для роботи мобілізаційних підрозділів

1.2.Участь у підготовці та проведенні військово-економічних мобілізаційних тренувань

2022

Білобожницька сільська рада   

не потребує фінансування

 

Підвищення рівня готовності органів управління до мобілізації

1.3.Участь у навчаннях, тренуваннях, проведення навчальних стрільб із стрілецької зброї, підготовка учбових обєктів до стрільби, оплата транспортних послуг по доставці військовозобов’язаних на військові полігони та інших   заходах   з   питань територіальної оборони

2022

Білобожницька сільська рада

Місцевий бюджет

5,00

Підвищення готовності органів управління територіальної оборони району

1.4.Перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності органів місцевого   самоврядування, підприємств, установ, організацій району

2022

Білобожницька сільська рада  

не потребує фінансування

 

Підвищення стану мобілізаційної готовності району

1.5.Організація утримання на підприємствах громади незнижувальних запасів матеріально-технічних засобів, товарів та сировини для їх виробництва

2022

Керівники органів управління та підприємств громади

не потребує фінансування

 

Підвищення готовності підприємств до виконання мобілізаційних завдань

 

2.

      

 

2.1. Проведення військово-патріотичних та культурно- просвітницьких заходів для призовної молоді з нагоди Дня Перемоги, Дня створення УПА, Збройних Сил України

2022

Білобожницька сільська рада 

не потребує фінансування

 

 

 

 

 Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді Борщівського району,

2.2 Проведення днів призовника, урочистих проводів призовників у Збройні Сили України

 

 

 

 

 

2022

Білобожницька сільська рада 

не потребує фінансування

 

 Підвищення рівня поваги до військової служби молоді в Збройних Силах України

2.3. Пропагування та агітація щодо необхідності проходження строкової військової служби.

2022

Білобожницька сільська рада ,   Чортківський районний територіальний центр комплектуваня та соціальної підтримки

не потребує фінансування

 

 Формування прагнення у юнаків до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витриманості

 2.4. Проведення заходів щодо оповіщення, розшуку осіб, що призиваються на строкову військову службу до Збройних Сил України, забезпечення доставки до обласного збірного пункту, перевірки правильності ведення військового обліку на території району, в тому числі оплата транспортних послуг та придбання пально-мастильних матеріалів

2022

Білобожницька сільська рада,   Чортківський районний територіальний центр комплектуваня та соціальної підтримки

 

 

місцевий бюджет

8,00

 Забезпечення належного обліку юнаків допризовного, призовного  віку та військовозобов’язаних

3.

 

Заходи з організації та популяризації військової служби за контрактом

3.1.Оплата витрат, пов’язаних з агітацією  для проходження військової служби за контрактом, доставкою кандидатів на проходження військової служби за контрактом в навчальні центри та військові частини,  в тому числі оплата транспортних послуг та

придбання пально-мастильних матеріалів

2022

Білобожницька сільська рада,   Чортківський районний територіальний центр комплектуваня та соціальної підтримки

місцевий бюджет

8,00

Виконання планових завдань щодо підбору кандидатів на проходження військової служби за контрактом

3.2. Оплата послуг з друку агітаційно-інформаційних матеріалів про переваги військової служби в Збройних Силах України, зокрема за контрактом

2022

Білобожницька сільська рада ,   Чортківський районний територіальний центр комплектуваня та соціальної підтримки

місцевий бюджет

3,00

Забезпечення поінформованості жителів громади про переваги військової служби за контрактом

4.

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів програми з питань проведення призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, військову службу під час мобілізації на особливий період.

5.1. Оплата витрат, пов’язаних з придбанням витратних матеріалів, канцелярських товарів, поштових конвертів та приладдя, обслуговування оргтехніки.

 

2022

Білобожницька сільська рада ,   Чортківський районний територіальний центр комплектуваня та соціальної підтримки

місцевий бюджет

3,00

 Забезпечення належного виконання заходів програми за напрямками

 

5.2. Оплата  витрат, пов’язаних з проведенням медичних оглядів Чортківською центральною міською лікарнею осіб призовного віку, призовників та осіб призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

2022

Білобожницька сільська рада ,   

Чортківська центральна міська лікарня

місцевий бюджет

12,00

Забезпечить своєчасне фінансування послуг пов’язаних з проведенням медоглядів

Всього:

 

 

 

 

39,00

 

 

 

7. Контроль за  виконанням програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюються Білобожницькою сільською радою , а також постійною комісією з  питань фінансів, бюджету, планування соціально–економічного розвитку, інвестицій  та  міжнародного  співробітництва  та  інспектора  ВОС-діловода  Васіну  Н.В. Виконавці (учасники), які визначені у Програмі, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, протягом терміну її дії, письмово інформують Білобожницьку сільську раду про хід реалізації заходів, передбачених Програмою.

 

 

Секретар  сільської  ради                                       Надія  ЗАДОРОЖНА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь