БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма фінансової підтримки органів державної влади Чортківського району на 2023 рік.

                                                                               Додаток 1 до рішення

сесії Білобожницької

сільської ради

від 08.08.2023р. №750

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки органів державної влади

Чортківського району на 2023 рік

 

  1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Чортківська районна державна адміністрація,

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу місцевого самоврядування про розроблення програми

Рішення сесії Білобожницької сільської ради від 08.08.2023р. №750

3.

Розробник програми

Чортківська   районна  військова державна адміністрація

 

4.

Співрозробники програми

Чортківська районна військова  державна адміністрація

Білобожницька  сільська  рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Чортківська районна військова державна адміністрація

 

6.

Учасники програми

 

Білобожницька сільська  рада

Чортківська районна військова державна адміністрація

 

7.

Терміни реалізації  програми

 2023р

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Білобожницької  сільської  ради

 

державний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

Білобожницький сільський бюджет -

500,0 тис. гривень

 

 

 

  1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів державної влади щодо виконання закріплених Конституцією України завдань є складовою політики держави.

 Відповідно до п.1 пп.19 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» в результаті адміністративно – територіальної реформи до складу укрупненого Чортківського району увійшли території Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, Монастириського районів, а також місто обласного значення Чортків.

Відповідно до статей 5,6,7,39,41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації“, статті 59 Господарського кодексу України, статей 104-108, 110-112 Цивільного Кодексу України, постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року “Про утворення та ліквідацію районів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1635-р “Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1345 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р.   № 91“, з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р.  №179  “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 4 січня 2021 року № 12/01.02-01 “Про встановлення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій” (із змінами), правонаступником реорганізованих районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів стала Чортківська районна державна адміністрація.

Діяльність апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації передбачає виконання заходів, спрямованих на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм, здійснення інших визначених законами повноважень та забезпечення реалізації державної політики. До  функцій райдержадміністрації відносяться: актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері,  взаємодії  з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегій, нарад у голови райдержадміністрації і його заступників тощо, основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Фінансово-матеріальне забезпечення виконання поставлених завдань є однією із складових умов забезпечення здійснення конституційних повноважень органами державної влади, що спрямовані на надання якісних адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов праці, а також отримання таких послуг громадянами та суб’єктами господарювання та може бути здійснене у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Перед працівниками місцевих органів виконавчої влади поставлено низку завдань щодо забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних відносин, підвищення самостійності місцевих бюджетів, тощо. Районна державна адміністрація є ключовим елементом системи управління в районі.

Однак, Чортківська районна військова державна адміністрація має певні труднощі у фінансовому забезпеченні. Низький рівень фінансування видатків на виплату заробітної плати праці та нарахування на неї працівникам районної державної адміністрації та її структурних підрозділів не дозволяє якісно забезпечити виконання функцій, покладених Конституцією України та законами України  на районну державну адміністрацію.

Доведені щомісячні призначення на оплату праці не забезпечують виплату заробітної плати районній державній адміністрації та її структурним підрозділам, щомісячно порушуються встановлені терміни виплати заробітної плати, виплата проводиться не в повному обсязі.

З метою уникнення соціальної напруги серед працівників районної державної військової адміністрації та недопущення заборгованості з оплати праці необхідне вжиття заходів щодо збільшення асигнувань на заробітну плату та нарахування,  чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання Програми підтримки органів державної влади на 2023 рік.

 

 

 

 

III. Мета Програми

 

Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної  державної адміністрації.

Метою Програми є забезпечення виконання повноважень Чортківського районною військовою державною адміністрацією, її структурними підрозділами,  визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про  державну  службу»,  Бюджетним кодексом України, забезпечення стабільного і ефективного функціонування районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Програма спрямована на створення умов для забезпечення безперебійної та ефективної діяльності органів виконавчої влади по вирішенню проблем соціально-економічного характеру, впровадженню реформ,  а саме:

- виплата заробітної плати, грошових компенсацій за невикористані відпустки, інших передбачених законодавством виплат працівникам;

- сплата єдиного соціального внеску, нарахованого на виплати працівникам.

Таким чином досягнення поставлених цілей перед райдержадміністрацією можливе лише за умови належного фінансового забезпечення її діяльності, що в свою чергу буде сприяти її ефективному функціонуванню, підвищенню оперативності та ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень.

Термін дії програми: 2023 рік.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів сільського бюджету шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Ресурсне забезпечення програми

 

 

2023 рік

тис. грн.

Всього,

тис.грн.

Обсяг ресурсів передбачених на виконання  програми  усього:

500,0

500,0

в т. ч. з сільського бюджету

500,0

500,0

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основним завданням Програми є стимулювання активності працівників органів виконавчої влади районної ланки на досягнення конкретних результатів, прийняття ефективних управлінських рішень та на оперативне розв’язання проблем. Зазначене можливе за наявності своєчасного  забезпечення виплати заробітної плати працівників апарату райдержадміністрації для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування з урахуванням вкладу кожного працівника.

           

 

 

VI. Напрями діяльності та заходи програми підтримки органів державної влади на 2023 рік

 

 

Назва

завдання

 

Перелік

заходів

Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансу-вання,   тис. гривень

Очікуваний

результат

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права

 

 

 

 

Забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї

2023 р.

1. Чортківська районна військова державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права

 Бюджет Білобожницької сільської  ради

500,0

Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом залучення до виконання обов’язків кваліфікованих перспективних кадрів

Всього

 

 

 

 

500,0

 

Усього на Програму

 

 

 

 

500,0

 

 

 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації безпосередніми виконавцями її заходів і завдань.

Координацію та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, здійснюють Чортківська районна військова державна адміністрація, Білобожницька  сільська  рада.

 

 

Секретар ради                                                                 Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь