БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Декларація 2017

Дата: 15.03.2017 12:11
Кількість переглядів: 747

Фото без опису

Подання декларації

Типи декларацій

-----Щорічна декларація, яка охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

------Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення. Така декларація, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду.

------Декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

------Декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, в органі місцевого самоврядування , що подається до призначення або обрання особи на посаду.

Хто подає декларацію?

 • Всі посадові особи органу місцевого самоврядування;

 • Посадові особи юридичних осіб публічного права та працівники юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

 

Адміністративно-господарські функції - це обов'язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Організаційно-розпорядчі функції - це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники , комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Форма та порядок подання Декларації

Форма Декларації затверджена рішенням НАЗК та заповнюється безпосередньо на сайті НАЗК (режим доступу: https://nazk.gov.ua/ ). Одразу на головній сторінці справа є панель з написом «Задекларуй», натиснувши на яку ви можете увійти до системи за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Дані можна вносити протягом кількох днів — вони зберігаються, а декларація не буде відправлена, поки ви не вирішите, що усе вичитане, готове, та не натиснете відповідні кнопки.

 

Важливо!

Детальну інформацію у доступній формі можна отримати ознайомившись з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016р. №3 «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»  

Члени сім’ї суб’єкта декларування

---особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання.

  Це означає, що членом сім’ї суб’єкта декларування є його подружжя (дружина або чоловік), якщо шлюб між ними офіційно не розірвано (навіть якщо особи спільно не проживають, не пов’язані спільним побутом тощо);

---у разі наявності сукупності таких ознак, як:

---спільне проживання,

---пов’язаність спільним побутом та

---наявність взаємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є також його:

---діти, у тому числі повнолітні;

---батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням;

---будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

Важливо! В декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Наприклад, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається.

Об’єкти нерухомості

Суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості незалежно від їх вартості, що належать йому на праві власності, знаходяться у нього на праві оренди чи іншого права користування станом на останній день звітного періоду (31 грудня звітного року для щорічної декларації).

Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї:

не пам’ятає точну дату набуття прав на майно

при цьому правовстановлюючі документи відсутні, а встановити цю дату з інших офіційних джерел неможливо,

оцінка майна не проводилась чи її результати невідомі

при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід позначати «Не відомо»

У декларації зазначаються: об’єкти незавершеного будівництва; об’єкти, не прийняті в експлуатацію; об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Важливо! Вартість ОНБ в декларації не зазначається

Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як у розділі «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» (у разі перевищення встановленого порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки». Відомості про цінну рухому річ повинні бути зазначені в декларації, якщо її вартість перевищує встановлений Законом поріг декларування, а саме 100 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року (121 тис. 800 грн).

Зазначення даних про вартість цінного рухомого майна та дату його набуття не є обов’язковим, якщо права на таке майно були набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації відповідно до вимог Закону.

Вартість кожної цінної рухомої речі вказується в декларації окремо, крім випадків, коли цінні рухомі речі становлять набір (столовий сервіз, набір меблів, набір ювелірних прикрас тощо).

Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї

При встановленні того, чи є суб’єкт декларування або член його сім’ї кінцевим бенефіціарним власником  юридичної особи, слід вважати на наявність можливості здійснювати фактичний контроль (вирішальний вплив) за діяльністю юридичної особи, навіть якщо такий контроль не ґрунтується на формальній власності корпоративних прав у такій юридичній особі.

Транспортні засоби

Під транспортними засобами розуміється:

легкові та вантажні автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, сільськогосподарська техніка, водні та повітряні судна.

 

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Цінні папери

До цінних паперів належать:

 • акції;

 • боргові цінні папери (облігації підприємств, державні облігації, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб);

 • чеки;

 • інвестиційні сертифікати;

 • іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні);

 • похідні цінні папери (деривативи);

 • приватизаційні цінні папери (ваучери тощо);

 • товаророзпорядчі цінні папери.

Зазначаються лише цінні папери, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності.

Важливо! Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї передані в управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу.

Корпоративні права

У розділі «Корпоративні права» зазначаються всі корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності, крім тих, що вже були зазначені в розділі «Цінні папери» (наприклад, акції). Такими правами можуть бути частки у статутному капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці. Вартість корпоративних прав відображається у декларації у відсотковому та грошовому вираженні.

 

Нематеріальні активи

Об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), а також право на використання надр чи інших природних ресурсів тощо. Під нематеріальним активом слід також розуміти ліцензії на право користування об’єктами інтелектуальної власності, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї.

Доходи, у тому числі подарунки

Доходи включають:

 • заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

 • гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

 • дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

 • дохід від надання майна в оренду (користування);

 • дивіденди;

 • проценти, бонуси, нараховані у грошовій формі;

 • роялті;

 • страхові виплати;

 • виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;

 • призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;

 • благодійну допомогу;

 • пенсію;

 • спадщину;

 • доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;

 • подарунки;

 • інші доходи.

  Не вважаються доходом:

кошти, що виплачуються роботодавцем суб’єкту декларування (члену його сім’ї) для покриття витрат на відрядження (в Україні чи за кордоном)

 

покриття третьою особою витрат на участь суб’єкта декларування (члена його сім’ї) у заході (семінар, конференція, переговори тощо), що проводиться в іншому місті чи за кордоном , за умови, що така поїздка оформлена у вигляді відрядження суб’єкта декларування чи члена його сім’ї.

Грошові активи

Під грошовими активами розуміються:

готівкові кошти;

кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від типу рахунків та дати їх відкриття);

внески до кредитних спілок;

внески до інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування

кошти, які суб’єкт декларування та члени його сім’ї позичили одне одному або які вони позичили третім особам (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем);

активи у дорогоцінних (банківських) металах, які зберігаються в банківській установі або в іншому місці;

інші активи (у декларації необхідно зазначити, які саме активи).

Важливо!

Якщо сукупна вартість всіх наявних станом на останній день звітного періоду у суб’єкта декларування або члена його сім’ї грошових активів не перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року, то такі активи не зазначаються в декларації.

Фінансові зобов’язання

Під фінансовими зобов’язаннями у цілях декларування розуміються:

 • отримані кредити, позики;

 • інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді суб’єктом декларування або членом його сім’ї;

 • зобов’язання за договором лізингу;

 • зобов’язання за договором страхування;

 • зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;

 • несплачені податкові зобов’язання;

 • інші зобов’язання (у декларації необхідно зазначити, які саме).

У розділі «Фінансові зобов’язання» відображаються також відомості про розмір сплачених суб’єктом декларування або членом його сім’ї коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та розмір сплачених процентів за позикою (кредитом).

Важливо! Будь-які фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та членів його сім’ї зазначаються в декларації, лише якщо розмір одного такого зобов’язання перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року.

Важливо! Фінансові зобов’язання, які виникли у звітному періоді та були в цьому ж звітному періоді виконані (наприклад, повністю сплачений кредит чи позика), не відображаються в розділі декларації «Фінансові зобов’язання», але відображаються в розділі «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід».

Видатки та правочини

У декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування на об’єкти декларування.

При цьому встановлено поріг декларування для видатків – якщо окремий видаток перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року, то він повинен бути відображений у декларації.

Важливо!

Зазначається інформація про правочини та видатки, здійснені упродовж звітного періоду, навіть якщо вони стосувалися того самого об’єкта.

Важливо!

У розділі декларації «Видатки та правочини» вказуються лише видатки та правочини суб’єкта декларування, видатки та правочини членів його сім’ї не зазначаються.

Важливо!

Один і той же об’єкт може відображатися в декларації два чи більше разів. Це відповідає Закону і повинно надати якомога більше інформації про відповідний об’єкт.

Сумісництво

У декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом. Це означає, що зайняття посади чи робота за сумісництвом відображається в декларації, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

 

Важливо!

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Важливо!

У декларації зазначається лише робота, яку виконує або виконував за сумісництвом, суб’єкт декларування, а не члени сім’ї.

Членство в об’єднаннях громадян

у декларації зазначається інформація про членство суб’єкта:

 1. Об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про громадські об’єднання», а саме громадські організації та громадські спілки, які мають статус юридичної особи;

 2. Громадські організації роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»;

 3. Благодійні організації, які утворюються та діють відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

 4. Саморегулівні об’єднання, а саме некомерційні об’єднання фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на певному ринку чи у певній сфері діяльності.;

 5. Самоврядні професійні об’єднання, а саме об’єднання фізичних осіб, які здійснюють професійну діяльність.

Важливо!

Якщо суб’єкт декларування був членом об’єднання або входив до складу його органів, але припинив членство (входження до органів) станом на останній день звітного року, інформація про членство (входження до органів) у декларації не зазначається.

Суттєві зміни в майновому стані

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство шляхом внесення змін до реєстру декларацій.

 

Відмова у наданні інформації члена сім’ї чи співвласника майна.

Якщо член сім’ї суб’єкта декларування відмовив йому у наданні всієї або частини інформації, що повинна бути відображена в декларації, і при цьому самому суб’єкту декларування ця інформація не відома, він обирає у відповідних полях електронної форми декларації помітку «Член сім’ї не надав інформації».

Важливо!

Якщо член сім’ї відмовився надати таку інформацію, але ця інформація відома суб’єкту декларування або може бути ним отримана з офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри), то суб’єкт декларування повинен відобразити у декларації всю відому йому інформацію.

Спільна власність

 • Якщо об’єкт декларування (нерухоме майно, транспортний засіб тощо) знаходиться у спільній власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, то такий об’єкт зазначається у відповідному розділі форми декларації лише один раз.

 • У випадку спільної сумісної власності, яка не передбачає виділення часток: у розділах декларації, де зазначається спільна власність на майно, при додаванні нового об’єкта в полі «Тип права» слід обрати варіант «Спільна власність», а в полі «Частка власності» слід обрати помітку «Не застосовується».

 • У випадку ж спільної часткової власності, після вибору типу права «Спільна власність» необхідно вказати частку власності кожного із співвласників у відповідному полі.

Права користування

Права користування це:  оренда, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права, передбачені законом.

Більшість об’єктів декларування (а саме: нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, транспортні засоби, і т.д.) декларується відповідно до їх наявності станом на останній день звітного періоду.

Водночас щодо деяких об’єктів Закон передбачає їх декларування незалежно від наявності станом на останній день звітного періоду. Це стосується доходів, у тому числі подарунків, які були отримані (нараховані) у звітному періоді, видатків та правочинів, вчинених у звітному періоді, посади чи роботи, що виконувалася за сумісництвом.

Вартість об’єктів декларування

За загальним правилом інформація про вартість відповідного майна повинна вказуватись на дату набуття права власності на нього у грошовій одиниці України або на дату набуття майна у володіння чи користування, якщо не йдеться про власність.

При цьому вартість об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї, зазначається у випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Правила відображення в декларації вартості майна мають особливості залежно від типу майна:

для об’єктів нерухомості зазначається як вартість на дату набуття об’єкта у власність, володіння або користування, так і вартість відповідно до останньої проведеної оцінки. Якщо вартість на дату набуття об’єкта на певному праві не відома суб’єкту декларування і вона не може бути визначена на підставі правовстановлюючих документів, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати помітку «Не відомо»;

вартість цінного рухомого майно відображається станом на дату його набуття у власність, володіння або користування;

вартість транспортних засобів відображається станом на дату його набуття у власність, володіння або користування;

вартість цінних паперів відображається у відповідності до їх номінальної вартості;

вартість корпоративних прав відображається у грошовому вираженні станом на дату їх набуття або – якщо проводилася грошова оцінка таких прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування – відповідно до результатів такої оцінки;

вартість подарунків у формі, інші ніж грошова, відображається станом на дату їх отримання суб’єктом декларування або членом його сім’ї;

вартість нематеріальних активів відображається станом на дату виникнення права власності на такий актив

Особливу увагу звернути на випадки коли власником є третя особа, але суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Окремі об’єкти декларування зазначаються в декларації, лише якщо їхня вартість (розмір) перевищує суму, що становить еквівалент певної кількості мінімальних заробітних плат у місячному розмірі.

 

Цiнне рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначається, якщо його вартість перевищує 100 МЗП; грошові активи зазначаються, якщо їхня сукупна вартість перевищує 50 МЗП; видатки зазначаються, якщо розмір видатку перевищує 50 МЗП. При цьому розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня звітного року. У цілях вирахування розміру МЗП, під звітним роком розуміється рік, який охоплений декларацією. Для щорічної декларації, що подається в 2017 році, – станом на 1 січня 2016 року (1378 грн.).

Виправлення помилок

 • Суб’єкт декларування має право подати, за власною ініціативою, виправлену версію своєї декларації упродовж семи календарних днів після дня подання відповідної декларації.

 

 • Якщо після спливання 7-денного строку або якщо виправлена декларація вже була подана упродовж зазначеного строку суб’єкт декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства. При цьому уповноважена особа визначає строк, який надається для подання такої виправленої декларації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь