БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

( Додаток - Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»)

                                                                                                                                Додаток

                                                                                                                                до рішення Білобожницької

                                                                                                                                сільської ради

                                                                                                                                11.08.2021 № __

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

 

І. Загальна частина

 

1.1. Це Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

(далі – Положення ) визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (далі - Підприємство).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення другої сесії Білобожницької сільської ради VІІІ скликання від 19 лютого 2021 року №119 «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Білобожницької сільської ради.

1.3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів: забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності, ефективного і справедливого процесу відбору.

 

ІІ. Умови проведення конкурсу

 

2.1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження сільського голови, яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади.

2.2. Конкурс складається з таких етапів:

2.2.1. прийняття рішення про проведення конкурсу;

2.2.2. формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);

2.2.3.підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

2.2.4. проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

2.2.5. оприлюднення результатів конкурсу.

2.3. Розпорядженням сільського голови тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника Підприємства за результатами конкурсу) покладається виконання обов’язків керівника Підприємства.

2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - Претенденти).

 

ІІІ. Склад, порядок формування та діяльність

конкурсної комісії, її повноваження

 

3.1. Для проведення конкурсу розпорядженням сільського голови утворюється постійно діюча конкурсна комісія.

3.2. Конкурсна комісія утворюється не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

3.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3.4. До складу конкурсної комісії входять :

-представники виконавчого комітету Білобожницької сільської ради ( далі- Орган управління).

Склад постійно діючої конкурсної комісії переглядається у разі необхідності.

3.5. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Підприємства становить сім осіб.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

3.6. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

3.7. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються розпорядженням сільського голови. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядження сільського голови.

3.8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

-наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

-наявність конфлікту інтересів.

3.9. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.8 цього Положення, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати сільському голові письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.8 цього Положення, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

3.10.Повноваження члена конкурсної комісії припиняються розпорядженням сільського голови у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

3.11. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно до пункту 3.6 цього Положення).

3.12. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні виконавчого комітету Білобожницького сільського ради. Орган управління забезпечує діяльність конкурсної комісії.

3.13. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

3.14. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

3.15. Конкурсна комісія:

-перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

-приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

-забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;

-оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

-відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника Підприємства, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання міському голові, який призначає такого кандидата на посаду керівника Підприємства;

-оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

-здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

3.16. Голова комісії:

-здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

-головує на засіданнях конкурсної комісії;

-організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

3.17. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

-ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

-підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

-за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

 

ІV. Підготовка до проведення конкурсу

 

4.1. Орган управління оприлюднює на офіційному веб-сайті та ЗМІ оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

-правові підстави проведення конкурсу;

-найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства;

-дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

-номер телефону для довідок;

-перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

-вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

-дата і місце проведення конкурсу.

4.2. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, у разі наявності присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6)  копію трудової книжки ;

7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідку МВС про відсутність судимості;

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, Ф 140/о та Ф 122-2/ о;

11) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

12) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

13)  Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2020 рік) (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

4.3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 1) Вища освіта за ступенем магістра спеціальності галузі  знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціально та поведінкові науки»,  або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

    2)підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

 3) наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

   4) стаж роботи за фахом — не менше 5 років.

  5) повинен знати: Конституцію України, Закони України та інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я.

4.4. Конкурсна пропозиція повинна  містити:

- проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

4.5. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція Білобожницької сільської ради.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

4.6. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

-неподання ним необхідних документів;

-його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

-наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

-наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

-Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

4.7. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3)надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

V.Проведення конкурсу

 

5.1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

5.2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

5.3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.

5.4. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

 

VІ. Оприлюднення результатів конкурсу

 

6.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру - переможця конкурсу, яка відповідає встановленим вимогам, після чого вносить відповідне подання сільському голові, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника Підприємства.

6.2. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.

6.3. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Органу управління.

Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати сільському голові обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

6.4. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

 

 

 

Секретар ради                                                                   Надія ЗАДОРОЖНА

Чорній Т.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь