БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

№217 Про затвердження Регламенту Білобожницької сільської ради VIII скликання

Білобожницька сільська рада

Чортківського району Тернопільської області

Восьме скликання

Друга сесія

Шосте  пленарне засідання

РІШЕННЯ

 

04 червня   2021 року                                                                                 № 217

 

Про затвердження Регламенту

Білобожницької сільської ради

VIII скликання

 

Керуючись п. 1 частини першої ст. 26 та частиною чотирнадцятою ст. 46, ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Білобожницька сільська  рада

В И Р I Ш И Л А:

  1. Затвердити Регламент  Білобожницької сільської ради VIII скликання, додається.
  2. Контроль за виконанням Регламенту Білобожницької сільської ради VIII скликання доручити сільському голові (Віктор ШЕПЕТА) та постійній комісії сільської ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Михайло ТКАЧУК).

 

 

 

Сільський голова                                                                              Віктор ШЕПЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Білобожницької

сільської ради

 

04 червня 2021 року № 217

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Білобожницької сільської  ради   VІІІ скликання

 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

            Стаття 1.  Правові  засади діяльності  сільської ради

1.1. Білобожницька сільська рада   (далі – рада)  є органом  місцевого самоврядування, що представляє  Білобожницьку  сільську   територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Білобожницька сільська рада є юридичною особою і наділяється, відповідно до чинного законодавства України, власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність.

1.3. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.4. Регламент  Білобожницької сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок  діяльності ради, її депутатів, постійних та тимчасових комісій ради, встановлює порядок  скликання та проведення чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних комісії ради, здійснення депутатської діяльності, порядок вирішення процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

1.5. Регламент  затверджується не пізніше як на другій сесії  ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

1.6. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.8. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на сільського голову, секретаря сільської ради та постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на засіданні.

Стаття 2. Основні  принципи діяльності ради.

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної  підтримки та гарантії діяльності місцевого  самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб  перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

3.1. Сесії ради проводяться гласно із  дотриманням карантинних заходів. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону  та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи ради,  постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень на офіційному сайті ради.

 

Стаття 4. Робота сільської  ради та мова, якою ведеться діловодство

4.1. Діяльність ради здійснюється  відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.5. Постійні та тимчасові контрольні комісії ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, можуть проводити виїзні засідання.

 4.7. Робота та діловодство (протоколи, рішення, висновки тощо) сільської ради ведуться українською мовою. В ході пленарного засідання районної ради всі виступи здійснюються українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, забезпечуючи переклад виступів на українську мову.

 

Стаття 5. Планування роботи ради

5.1.  План роботи на рік включає в себе напрямки  діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальність за їх виконання.

5.2. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі  пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатів.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях  ради за рішенням ради (або за запрошенням сільського голови)  можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

6.3. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. Уразі порушення порядку , їх за попередженням головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення де відбувається засідання.

6.3.  Дата час та місце проведення пленарних засідань ради визначається розпорядженням сільського голови.

Стаття 7. Закриті  пленарні  засідання  ради

7.1. У разі необхідності, за  рішенням  ради, яке приймається  більшістю голосів депутатів  ради  від загального  складу ради, проводяться закриті  пленарні засідання  для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми за запрошенням ради прокурор, голова районної  державної адміністрації, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам  закритого  пленарного  засідання  забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється секретарем ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.

 

Стаття 8. Контрольна діяльність ради та її постійних комісій

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо  або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою повноважень та  в інших  випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

8.3. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх  відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття  9. Контроль за виконанням рішень ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи  тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію ради.

9.5. Постійна комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові ради.

 

Стаття 10. Встановлення державних та місцевих символів

10.1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється постійно.

10.2. На час пленарних засідань ради Державний герб України,  Державний Прапор та хоругва (прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

10.3. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

- прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри більші за Державний Прапор України;

- прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду будинку) боку або нижче Державного Прапора України.

 

РОЗДІЛ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. ПІДГОТОВКА  ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 11.  Порядок  скликання першої сесії Ради

11.1. Перша  сесія новообраної сільської ради скликається  відповідною    територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні    після реєстрації новообраних  депутатів ради в кількості, яка  забезпечує повноважність складу ради.  Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної  виборчої  комісії, який інформує раду про підсумки виборів   депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З    моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання  та  новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях  ради першої сесії новообраний  голова.

 

Стаття 12.  Порядок денний першої сесії ради

12.1.  До порядку денного першої сесії ради мають  бути включені  такі   питання:

12.1.1.  Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки  виборів  депутатів ради та Білобожницького  сільського  голови і визнання їх повноважень;

12.1.2.   Про обрання секретаря  ради;

12.2. Перша сесія  у разі  необхідності може складатися з кількох  пленарних засідань  Ради.

 

Стаття  13.  Форми  роботи ради

13.1. Рада  проводить  свою роботу сесійно.  Сесія ради складається з пленарних  засідань ради, а також засідань  постійних комісій ради. Постійна  комісія  або робоча група ради може  проводити  своє засідання  у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли  питання визнано  невідкладним, чи  за дорученням Ради,  якщо  пленарне засідання ради  пов’язане  з прийняттям  рішень, проведенням  виборів, призначенням або затвердженням  на посади  посадових осіб.

 

Стаття 14.  Розпорядок роботи пленарних засідань ради

14.1. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за тридцять хвилин до відкриття засідання ради шляхом особистого підпису в списку присутніх.

 14.2. У необхідних   випадках за рішенням ради під час проведення  пленарного  засідання  можуть бути проведені  окремі або спільні засідання   постійних  комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії  з визначенням у кожному  випадку їх тривалості. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного  засідання впродовж кількох днів. Одноразові  зміни  часу роботи можуть  здійснюватися за рішенням  ради. Таке рішення  приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних  питань.

14.3. Пленарне  засідання ради починається і закінчується Гімном  України.

 

Стаття  15.  Порядок  скликання  сесії  ради

15.1.  Рада проводить свою   роботу сесійно. Сесія складається з  пленарних засідань  ради, а також засідань постійних  комісій  ради.

15.2.  Сесії ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

15.3.  Сесія ради скликається в міру  необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення  земельних ділянок та надання  документів дозвільного характеру у сфері господарської      діяльності  - не рідше ніж один раз на місяць.

15.4.  У разі  немотивованої  відмови сільського голови або неможливості його  скликати  сесію ради вона скликається  секретарем ради.

15.5.  У цих випадках сесія  ради скликається:

1)   якщо сесія  не скликається сільським  головою у строки, передбачені Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»;

2)    якщо  сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий  строк після настання  умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні».

15.6. Сесія  ради повинна  бути  також  скликана за пропозицією не менш як  однієї  третини  депутатів від  загального  складу ради, виконавчого  комітету ради.

15.7.  У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк  не скликаюсь  сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 14.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади  є вакантними, сесія  може бути  скликана  депутатами ради, які становлять  не менш як одну третину  складу ради.

15.8.  Рішення про скликання  сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у  випадках позачергового скликання сесії – не пізніш як за день до сесії із зазначенням  часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

15.9.  Сесію ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п.

15.10.  Регламенту, - секретар ради, а у випадку, передбаченому п. 15.7 Регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

15.11. Сесія ради є повноважною, якщо в її  пленарному засіданні  бере участь більше половини  депутатів від загального  складу ради.

15.12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами. 

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності».

15.13. Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку  передбаченому  п. 15.7  Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

15.14. Інформація про скликання  сесії ради  оприлюднюється на офіційному веб – сайті ради, або на дошці оголошень сільської ради.

15.15. Секретар ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів  рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії ради, не пізніше як у день проведення сесії. 

 

Стаття 16. Формування  порядку денного сесії  ради

16.1.  Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться сільським головою, депутатами, постійними комісіями ради.  Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 10  днів до відкриття  сесії.

16.2. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб – сайті Ради, або на дошці оголошень сільської ради.

16.3. Проект порядку денного сесії формується сільським головою ради на підставі плану роботи сільської  ради, переліку питань для розгляду на сесіях, пропозицій постійних комісій, депутатів ради.

16.4. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку.

16.5. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради повинні містити:

- супровідний лист;

- проект рішення ради з додатками у друкованому та електронному вигляді;

- за необхідності, пояснювальну записку по суті питання та інші документи.

16.6. У  випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій,  сільського голови.

16.7. Після обговорення та прийняття рішень з питань затвердженого порядку денного в «різному» розглядаються тільки питання інформаційного характеру, які носять форму повідомлення і за якими не приймаються рішення сесії.

16.8. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються  негайно після їх підготовки.

 

Стаття 17.  Затвердження порядку денного сесії  ради

17.1. Порядок денний  сесії ради обговорюється  і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

17.2. Якщо за підсумками голосування  питання  до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

17.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого  порядку денного сесії  ради на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання  порядку денного.

17.4. Якщо за внесення  на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду.

 

Стаття 18. Порядок  підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється  відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої  Кабінетом  Міністрів  України.

18.3. Проект  регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення  про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

18.4. Розробник (виконавець) проекту  регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, ради, подається до постійної комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону «Про засади державної регуляторної політики».

постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

Висновки постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 18.6. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється  базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.  Звіт про відстеження результативності цього акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

 

Стаття 19 Реєстрація депутатів  ради  на пленарному  засіданні ради

19.1. На початку кожного пленарного засідання ради секретар ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

19.2.  Інформацію про кількість присутніх депутатів ради секретар ради передає головуючому на пленарному засіданні, який  оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

 

Стаття 20 Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

20.1. Головуючий  на пленарному  засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

- виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

-  створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує  його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на  пленарному засіданні ради;

- вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання  ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

- вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

- до  початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

-  здійснює інші повноваження  в межах цього Регламенту.

- під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

 

Стаття 21.  Повноваження секретаря ради на пленарному засіданні

21.1. Секретар ради на пленарному засіданні ради  надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує  передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі.

21.2. Секретар ради веде протоколи пленарних засідань ради.

 

Стаття 22. Повноваження депутата на пленарному засіданні ради

22.1. Депутат сільської ради на пленарних засіданнях ради  зобов'язаний додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради; брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

22.2. Депутат сільської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожний депутат сільської  ради  має один голос.

 

Стаття 23. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

23.1. На пленарних засіданнях  ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючий на засіданні має право попередити доповідача про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

23.2. Якщо доповідач перевищує час відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання сесії.

23.3. Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати доповідачам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

23.4. Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався.

23.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

 

Стаття 24  Лічильна комісія

24.1. Лічильна комісія утворюється рішенням ради в кількості 3 осіб на весь час повноважень ради з метою чіткої організації процедур голосування та забезпечення підрахунку голосів.

24.2. Вибори комісії проводяться відкритим поіменним голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

 24.3. Комісія обирає із свого складу голову  секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів.

24.4. 3асідання комісії проводяться гласно і відкрито.

24.5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії припиняються.

24.6. За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються членами комісії та затверджуються простою більшістю депутатів від загального складу ради. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

24.7. Лічильна комісія відповідає за поіменне голосування, результати якого підписує голова лічильної комісії, або уповноважений ним депутат, який входить у склад лічильної комісії.

24. 8. Лічильна комісія у разі проведення таємного голосування  підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування секретарю ради Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

 

Стаття 25. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

25.1.  Головуючий  на пленарному засіданні  ради оголошує про  розгляд  кожного питання порядку денного сесії  ради.  Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

25.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об'єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об'єднання  обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 26. Порядок  надання слова

26.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

26.2. Виступ промовця не переривається, крім  випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України,  Регламенту, правил етики та дисципліни.

26.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

26.4. Запис на виступ з будь – якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого ст. 25 цього Регламенту, здійснюється, під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

26.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

26.6. За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

26.6.1. з мотивів голосування;

26.6.2. для оголошення  процедурного питання;

26.6.3. для репліки;

27.7. Виступ депутата у такому випадку не  може перевищувати 1  (однієї) хвилини.

 

Стаття 27. Визначення часу виступів на сесії ради.

27.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді  - до 10 хвилин.

27.2. Кожен бажаючий депутат має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово  або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові  запитання  та надає слово для запитань депутатам ради ( в порядку надходження). Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

27.3. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

27.4. Для повторних виступів у  обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень  проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

 

Стаття 28. Право депутата на виступ

28.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.

28.2. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням  черговості,  встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова або підняттям рук. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

28.3. Депутат ради у будь – який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому  слова вважається, що він відмовився від слова.

28.4. Особа може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 29. Порядок розгляду та обговорення питання

29.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

29.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включають:

29.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

29.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

29.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

29.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

29.2.5. виступи  депутатів ради;

29.2.6. оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

29.2.7. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

29.2.8. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

29.2.9. виступи  депутатів ради з мотивів голосування.

  

Стаття 30. Закінчення обговорення питання.

30.1. Тексти  виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю сесії ради одразу ж після закінчення  пленарного  засідання ради.

30.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 31. Загальні положення порядку голосування

31.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання  головуючий на пленарному засіданні ради  оголошує про перехід до голосування.

31.2. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги.

 

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і , якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

32.2. У разі, коли  щодо проекту  рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд ради, проводилась експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для  таємного голосування місці.

32.4. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради  конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень  щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

32.5. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

32.6. Після закінчення голосування головуючий на пленарному  засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

32.7. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 33. Загальні  вимоги до рішення ради

33.1. Рішення ради з будь – якого питання приймається на її пленарному засіданні після  обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на  пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

33.2. Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважається прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються  законодавством  та цим  Регламентом.

33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості  голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

33.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

 

Стаття 34. Рішення  ради з процедурних питань

34.1. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

34.2. Процедурними  вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному  засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

34.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає  сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається  радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 35. Протокол сесії

35.1. Засідання сесій ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар ради.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не ви­ключно):

35.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;

35.2.2. кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради;

35.2.3. питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з  них, які винесені на голосування;

35.2.4. прізвище, ім'я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих;

35.2.5. прізвище, ім'я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

35.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головуючим на пленарному засіданні та секретарем ради.

35.4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону Укра­їни «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

 

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

36.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

36.2. Рішення сільської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 37. Загальні положення про таємне  голосування

37.1. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках,  передбачених  пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат ради за дорученням головуючого на сесії.

37.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду  секретаря ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

37.4.  Кандидат  може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

37.5.  Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання  ради.

37.6Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Кон­троль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 

Стаття  38.  Вимоги  до  бюлетеня  для  таємного  голосування

38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, призначення,  дострокове  припинення  повноважень  тощо.

38.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання  передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді  та  графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

38.3.   Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради.  Доручення  про  виготовлення бюлетенів  для  таємного голосування дає сільський голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.     

38.4.   Виготовлені  до  початку пленарного  засідання бюлетені  для таємного голосування передаються представником апарату ради  голові Лічильної комісії одразу після її обрання.  Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

38.5.       Якщо виготовлені  до  початку пленарного засідання бюлетені  не  відповідають  вимогам, передбаченим чиним законодавством чи цим Регламентом,  у  засіданні  ради  оголошується перерва  для  виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються апаратом ради під контролем уповноваженого представника Лічильної  комісії. 

38.6        Недійсними вважаються бюлетені: |

38.6.1.    невстановленого зразка;

38.6.2.     в яких підтримано дві  і  більше  кандидатур  на  одну  посаду;

38.6.3.     у  яких голосуючим  не  зроблено жодної позначки;

38.6.4.    з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;

38.6.5.  до  яких  додатково  вписані  прізвища,  не  погоджені  на  
пленарному  засіданні.

38.7. Якщо у  скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого   зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про  одержання  бюлетенів,  всі  бюлетені  для  таємного  голосування  вважаються недійсними  і  проводиться  переголосування.

 

Стаття 39.  Процедура  таємного  голосування

39.1.  Час,  місце  і  порядок  проведення  таємного  голосування 
визначаються   Лічильною  комісією,  про   що  вона  повідомляє   депутатів
ради.  Лічильна  комісія  перед  початком  голосування  перевіряє  наявність  
кабін  для  таємно­го  голосування,  опечатує скриньки для  таємного голосування та  забезпечує всі необхідні  умови  для  додержання  таємності  голосування.

39. 2. Бюлетені  видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно  Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

39. 3. Кожному депутату ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в  Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

39. 4.  Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища  кандидата, за якого депутат  ради  голосує  (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання  передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

 

Стаття 40. Повторне таємне голосування.

40.1.  У  разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

40.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і  жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

40.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

Стаття 41. Таємне  голосування списком кандидатур.

41.1.  Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призна­чення чи затвердження.

41.2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в  алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.

41.3. Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи  затвердженими  при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів  депутатів  ради, при дотриманні умов Регламенту.

41.4. Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з  новим висуненням кандидатів.

41.5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання чи призначення   буде  перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голо­сування, якщо жоден з них не надасть заяву про  самовідвід.

 

Стаття 42. Підведення підсумків таємного голосування

42.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

42.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

42.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

 

Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

43.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.

43.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4.  НАБРАННЯ  ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ  РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями ради

44.1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

44.2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

44.3. Рішення ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення  на веб – сайті  сільської ради, за технічної неможливості оприлюднити на веб-сайті сільської ради, вони розміщуються на дошці оголошень сільської ради.

 

Стаття 45. Внесення змін до рішень ради

45.1.За мотивованим поданням голови ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповідно  до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

45.2. Рада  може  змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

45.3. Профільна постійна комісія ради, як правило, попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

45.4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

45.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

РОЗДІЛ 3.  ДЕПУТАТИ РАДИ

Глава 1.  Депутати сільської  ради

 

Стаття 46. Правові  засади статусу і діяльності  депутата  ради

 46.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. Діяльність депутата в Раді включає:

а) участь у пленарних засіданнях Ради;

б) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

в) виконання доручень Ради та її органів;

г) роботу над проектами рішень та виконання інших депутатських повноважень;

46.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 46.3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

 46.4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 46.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 46.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

46.7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 46.8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

 46.9. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією  та законами України.

 

Стаття 47.  Депутатські запити та депутатські запитання

 

47.1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території,  які віднесені до відання ради.

 47.2. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

47.3. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.

47.4. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.

47.5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

47.6. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

47.7. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Глава 2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР РАДИ

 

Стаття 48. Правові засади статусу і діяльність  сільського голови 48.1. Повноваження сільського голови та секретаря ради, заступників сільського голови визначаються Конституцією  та законами України, цим Регламентом.

48.2. Сільський голова та  секретар ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького  мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 49. Сільський голова.

49.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади Білобожницької    сільської ради.

49.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

49.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

49.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на її засіданнях.

49.5. Сільський голова не може бути депутатом будь - якої ради,  суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім  викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або   підприємницькою діяльністю.

49.6. На сільського голову поширюється повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

49.7. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення   територіальною виборчою комісією  на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

49.8. Повноваження сільського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії   сільської  ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

49.9. У разі звільнення з посади  сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар ради.

49.10. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих виборах.

49.11. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

49.12. Не пізніше як на п’ятнадцятий день після звільнення з сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради  України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

49.13.  Сільський  голова:

49.13.1. забезпечує здійснення у межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції  та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

49.13.2. організовує в межах, зазначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

49.13.3. підписує рішення ради та її  виконавчого комітету;

49.13.4. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

49.13.5. вносить на розгляд ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету ради;

49.13.6. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, пропозиції щодо затвердження старост відповідних старостинських округів;

49.13.7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

49.13.8. скликає сесії  ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

49.13.9. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; забезпечує оприлюднення  затверджених радою програм, бюджету та звітів про її виконання;

49.13.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, посадових осіб апарату сільської ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради;

49.13.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

49.13.12. вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

49.13.13. вносить на розгляд  ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

49.13.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

49.13.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

49.13.16. представляє територіальну громаду, раду   та її  виконавчий комітет у відносинах  з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громад, підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

49.13.17. звертається до суду щодо визнання незаконних актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

49.13.18. укладає від імені територіальної громади, ради  та її виконавчого комітету  договори  відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження Ради;

49.13.19. веде особистий прийом громадян;

49.13.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

49.13.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

49.13.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

49.13.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

49.14. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

49.15. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою. 

 

Стаття 50. Секретар  ради

50.1. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

50.2. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

50.3. Пропозиція  щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

50.3.1. Рада  не  підтримала  кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану сільським головою;

50.3.2. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

50.3.3. на наступній черговій сесії після виникнення вакансій секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд  кандидатуру на посаду секретаря ради;

50.3.4. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

50.4. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить  сільський голова.

50.5. Секретар ради:

50.5.1. скликає  сесії ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

50.5.2. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

50.5.3. організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд  ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

50.5.4. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

50.5.5. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних  та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

50.5.6. сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

50.5.7. організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної  влади і місцевого самоврядування;

50.5.8. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

50.5.9. вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

50.6. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

Стаття 51. Загальна та виключна компетенція ради

51.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

51.2. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання:

51.2.1. затвердження регламенту ради;

51.2.2 утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

51.2.3.  утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

51.2.4 обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

51.2.5 затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

51.2.6. утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

51.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

51.2.8.  заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

51.2.9.  заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

51.2.10.  прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

51.2.11.  заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

51.2.12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

51.2.13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

51.2.14.  прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

51.2.15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

51.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

51.2.17.прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

51.2.18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

51.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

51.2.20.  прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

51.2.21.  схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

51.2.22. прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

51.2.23. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

51.2.24. розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

51.2.25. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

51.2.26. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

51.2.27.  утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

51.2.28.  прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

51.2.29.прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

51.2.30. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

51.2.31.  прийняття рішень про укладення спеціальних інвестиційних договорів відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";

51.2.32. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

51.2.33.  прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

51.2.34. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

51.2.35. прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

51.2.36.  визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

51.2.37.  прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

51.2.38.  створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

51.2.39. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

51.2.40. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

51.2.41. заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

51.2.42.  вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

51.2.43. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

51.2.44. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

51.2.45. прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

51.2.46. прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

51.2.47. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

51.2.48. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

51.2.49. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

51.2.50. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

51.2.51. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

51.2.52. затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

51.2.53. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

51.2.54. встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

51.2.55. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

51.2.56.  визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

51.2.57. прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

51.2.58. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

51.1.59.  затвердження статуту територіальної громади;

51.1.60. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

51.2.61. прийняття рішень щодо виконання положень статей 711122024 Закону України "Про засади державної мовної політики";

51.2.62 надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

51.2.63.  створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби

51.2.64. затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

51.2.65. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

51.2.66. визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

51.2.67.  затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

51.2.68. встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту,

51.2.69.  утворення старостинських округів;

51.2.70.  затвердження Положення про старосту;

51.2.71.  прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом.

 

 

Секретар сільської ради                                                    Надія ЗАДОРОЖНА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь