A A A K K K
для людей із порушенням зору
БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

№67 Про Білобожницький сільський бюджет на 2021 рік

 

УКРАЇНА

Білобожницька сільська рада 

Чортківського району Тернопільської області 

 Восьме скликання 

Перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

  

31 грудня 2020 року                                                                                    №67 

 с. Білобожниця

Про Білобожницький сільський бюджет на 2021 рік
Код бюджету 19502000000

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Білобожницька сільська рада вирішила:
 

1. Визначити на 2021 рік:

доходи Білобожницького сільського  бюджету у сумі 72 687 100,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету – 72 237 100,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 450 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки Білобожницького сільського бюджету у сумі  72 687 100,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 72 237 100,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 450 000,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів Білобожницького сільського бюджету у розмірі 75 000,00 гривень, що становить 0,1% від видатків бюджету;

резервний фонд Білобожницького сільського бюджету у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,1% від видатків бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Білобожницького сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з Державного бюджету України бюджету Білобожницької сільської ради у період між сесіями здійснюється згідно з розпорядженням сільського голови Білобожницької сільської ради  з наступним внесенням змін до рішення про бюджет на 2021 рік.

4. Затвердити розподіл витрат Білобожницького сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 800 000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Встановити, що у загальному фонді Білобожницького сільського бюджету на 2021 рік до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 103, 1032, 1033, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

  6. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду Білобожницького сільського бюджету на 2021 рік:

  1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 1031 Бюджетного кодексу України;
  2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
  3. у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками Білобожницького  сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

наукову і науково-технічну діяльність;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України доручити начальнику Фінансового відділу  Білобожницької сільської здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів;

9. Надати повноваження Фінансовому відділу Білобожницької сільської ради

1) відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) проводити розподіл коштів бюджету у розрізі головних розпорядників коштів відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов’язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Тернопільській області, можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо;

3) вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення;

10. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

11. Головному розпоряднику коштів Білобожницького сільського бюджету та керівникам бюджетних установ забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про Білобожницький сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 14 лютого 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право сільському голові в процесі виконання Білобожницького сільського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів сільського бюджету по загальному фонду за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

14. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення у встановленому порядку не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття, відповідно  до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                               В.М.Шепета

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь