БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Білобожницької територіальної громади на 2022-2025 роки

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Рішенням ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­сесії 

                                                                                               Білобожницької сільської ради

                                                                                               Від 24.12.2022 року №______

 

                                                  ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Білобожницької територіальної громади на 2022-2025 роки

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Білобожницької територіальної громади  на 2022-2025 роки розроблена відділом освіти, молоді та спорту Білобожницької сільської ради. Рекомендована для використання у практичній діяльності працівниками освітніх закладів, закладів культури з метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Загальні положення

Історичні події, що відбувалися і відбуваються в Україні на протязі 2013- 2020 років – Революція Гідності, боротьба за територіальну цілісність, незалежність України, за право жити, навчатись, працювати у демократичній, правовій державі – підняли на поверхню глобальні проблеми суспільства. Частина таких проблем так чи інакше пов’язана з недостатнім рівнем національної свідомості різних поколінь українців, з викривленим трактуванням окремих історичних фактів нашої держави, з відсутністю державної ідеї об’єднання Заходу і Сходу у історичному, економічному, політичному, ментальному сенсі. Виходячи з вищезазначеного, патріотизм на даний час є особливо гострою потребою і держави, якій необхідно  щоб молоде покоління росло національно свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. У випадку загрози патріотизм проявляється у готовності служити Україні, встати на її захист. На місцевому рівні вирішенню проблеми патріотичного виховання сприятиме Програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді Білобожницької територіальної громади на 2022 -2025 роки(далі Програма). Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про військову службу і загальновійськовий обов’язок, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі змінами).

Програма визначає зміст та основні шляхи розвитку системи патріотичного виховання учнівської молоді та спрямована на подальше формування патріотичної свідомості як однієї із найважливіших цінностей і основ морально-духовної єдності суспільства. 

Мета Програми

Основною метою Програми є подальший розвиток та вдосконалення системи патріотичного виховання учнівської молоді через систему організаційних заходів, педагогічних форм і методів, формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.  

Основними завданнями  Програми є:

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

-  виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

- формування в учнівської молоді національної свідомості, поваги до особистості, суспільства, держави, до ідей і цінностей їх відродження та розвитку, усвідомленого ставлення до власної належності до рідної землі, народу;

- створення  належних  умов для прояву патріотизму, відновлення і вшанування національної пам’яті;

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої

доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів незалежності;

- утвердження гуманістичної моралі як базової основи громадянського суспільства. 

Принципи реалізації Програми

 - Особистісно-орієнтований підхід з врахуванням вікових, соціальних, культурних та інших особливостей учнів;

- Універсальність основних напрямів громадянсько-патріотичного виховання, яке передбачає цілісний та комплексний підхід з використанням досвіду минулих поколінь, національних традицій у побуті та внутрішньо сімейних відносин, у навчанні та праці,методах творчості;

- Врахування регіональних умов у пропаганді патріотичних ідей та цінностей, що характеризуються любов'ю до рідного краю, вулиці, начального закладу тощо. 

Нормативно-правова база Програми

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

- Указ Президента України від 01.04.2020 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

- Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

- Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності»;

- Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

- Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 "Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини";

- Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09  та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти";

 - Наказ  Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Концепція національно-патріотичного виховання  дітей і молоді»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді";

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

- Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

 

 

 

 

Очікувані результати

 - збагачення і поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання молоді;

- залучення коштів місцевого бюджету на реалізацію програми;

- налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного вихованнямолоді, які передбаченні програмою;

- удосконалення системи підготовки молоді до військової служби, підтримка діяльності козацьких, дитячих та молодіжних громадських організацій, історико-пошукових загонів та інших організацій патріотичного спрямування;

- сприяння в системній підготовці спеціалістів з патріотичного виховання молоді.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків. Виконавцем Програми та одержувачем (розпорядником) коштів є відділ освіти, молоді та спорту.

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності етики та регламенту. Виконавці заходів, зазначені у Програмі, інформують про хід її виконання Білобожницьку  сільської  раду щороку до 25 грудня.

 

 

 

 

Додаток 1

 до Програми національно-патріотичного виховання дітей та  молоді Білобожницької територіальної громади на 2022-2025 роки

Напрямки діяльності та основні заходи

програми національно-патріотичного виховання дітей та  молоді

Білобожницької територіальної громади на 2022-2025 роки

 

№ з/п

 

Перелік заходів Програми

 

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування (бюджет)

 

Орієнтовані обсяги фінансування  по роках (тис.грн)

Очікуваний результат 

 

2022

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1. Організаційно-методичне забезпечення

1.1

Організація та проведення освітньо-виховних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та  молоді (акції, семінари, естафети, засідання за круглим столом, конференції та інші заходи)

2022- 2025  роки

Відділ освіти,

 молоді та спорту 

місцевий бюджет

4

5

6

Створення належних умов для освітньої, культурно-виховної роботи, реалізація завдань, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді. Формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності

2. Поширення інформації національно-патріотичного  спрямування

2.1

Забезпечення в засобах масової інформації та на веб-сайті інформаційних та методичних матеріалів, спрямованих на:

 - формування ціннісних орієнтирів і громадської свідомості;

- збільшення чисельності

молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та  територіальної цілісності України;

2022- 2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

Надання електронної доступної інформації національно-патріотичного  спрямування

2.2

Започаткування у засобах масової інформації тематичної  рубрики з метою поширення інформаційного поля по району стосовно національно-патріотичного  виховання

2022- 2025  роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

Не потребує фінансування

 

-

-

-

-

Формування ціннісних орієнтирів і громадської свідомості

 

2.3

Підвищення рівня знань про видатних особистостей  української державотворення.

 

2022- 2025  роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

Не потребує фінансування

 

-

-

-

-

Збільшення чисельності поінформованих  громадян щодо  національно-патріотичного  руху

3. Організація та проведення культурологічних заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.2

Проведення заходів (акції, змагання, конкурси, ігри тощо), спрямовані на популяризацію національної духовно-культурної спадщини українського народу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація, виїзд, перебування, дітей в військові частини під гаслом « Ми – єдина країна»

 

2022- 2025  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022- 2025  роки

Відділ освіти, молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді. Профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення їх до участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

 

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді

Підготовка  громадських активістів, які залучаються до організації і проведення заходів національно-патріотичного спрямування

 

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

Організація і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг ДП

«Укрпошта» , Нова пошта за доставку продукції національно - патріотичного виховання в підрозділи ЗСУ

2022- 2025  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022- 2025  роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді.  Підготовка  громадських активістів, які залучаються до організації і проведення заходів національно-патріотичного спрямування 

 

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді

Збільшення чисельності поінформованих  громадян щодо  національно-патріотичного  руху

 

Організація та проведенння п’ятиденних військово- польових зборів з юнаками 10- 11 класів шкіл з відпрацюванням стрільби з АК на полігоні.

 

2022- 2025  роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

місцевий бюджет

8

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного

виховання молоді.  Підготовка  громадських активістів, які залучаються до організації і проведення заходів національно-патріотичного спрямування.

 

 

Організація та проведення змагу сокільських чот і козацьких куренів, присвяченого Дню Українського козацтва, Дню захисника України, річниці утворення УПА

 

2022- 2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

 

місцевий бюджет

 

1

1,5 

1,5 

1,5 

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді.  Підготовка  громадських активістів, які залучаються до організації і проведення заходів національно-патріотичного спрямування

 

3.2

Ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність  і територіальну цілісність України

 

2022- 2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

місцевий бюджет

 

1

1,5 

1,5

1,5 

Консолідація українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення. Усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення  збору-змагання «Школа безпеки»

 

2022- 2025  роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

місцевий бюджет

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Популяризація військових професій, підготовка до служби в Збройних силах України.

 

3.3

Залучення дітей і молоді до відвідувань закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, експозиції музеїв, присвячені національно-визвольній боротьбі українців.

2022- 2025  роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

Не потребує фінансування

 

1

1

1

1

Забезпечення популяризації національної духовно-культурної спадщини українського народу

 

3.4

Залучення коштів спеціальних фондів, внески міжнародних благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для реалізації заходів національно-патріотичного спрямування

 

2022- 2025 роки

Відділ освіти, молоді та спорту 

За рахунок коштів незаборонених законодавством

 

-

-

-

-

Формування у підростаючого покоління  національно-патріотичного світогляду

 

Всього

54,5

59.50

63,5

65,5

 

 

 

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь