БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Програма сприяння поліції у підвищення рівня безпеки на території Білобожницької ОТГ на 2021-2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

зі змінами рішенням сесії

Білобожницької сільської ради

від 17.11.2022 року №551

 

 

                                                    ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Білобожницької ОТГ на 2021-2025 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Чортківський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»

3.

Розробник програми

Чортківський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

4.

Співрозробники програми

Білобожницька сільська рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Чортківський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

6.

Учасники програми

Білобожницька сільська рада, Чортківський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

7.1.

Етапи виконання програм

Перший етап – 2021 рік

Другий етап – 2022 рік

Третій етап – 2023 рік

Четвертий етап – 2024 рік

П’ятий етап – 2025 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

бюджет Білобожницької сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

500 000 гривень

9.1.

коштів бюджету Білобожницької об’єднаної територіальної громади

500 000 гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

 

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року         № 730 створено територіальний орган Національної поліції України – Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

З 7 листопада 2015 року на посади, передбачені тимчасовим штатом Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,  призначені працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції. Усі вони пройшли глобальну переатестацію та протягом сотні днів – двічі перевірку якості своєї роботи. Окрім оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки для визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри ураховується думка населення та оцінка якості їх роботи з бізнес-спільнотами.

У подальшому функції з добору та просування по службі поліцейських покладатиметься на поліцейські комісії, до яких, зокрема, включатимуться представники громадськості, з числа осіб, що мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно  направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню міста, відчуття громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції з бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

 

3. Мета і завдання програми

 

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності. 

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з обласного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в області, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

4.1. Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в області.

Програма розрахована на 5 років

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення

програми

                                                                                       (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

100 000

100 000

у тому числі місцевий бюджет

100 000

100 000

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2022 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

100 000

100 000

у тому числі місцевий бюджет

100 000

100 000

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

100 000

100 000

у тому числі місцевий бюджет

100 000

100 000

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2024 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

100 000

100 000

у тому числі місцевий бюджет

100 000

100 000

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2025 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього:

100 000

100 000

у тому числі місцевий бюджет

100 000

100 000

                               

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

 • запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;
 • виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;
 • своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;
 • усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;
 • своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
 • забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;
 • надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

5.2. У результаті виконання програми очікується:

 • зростання динаміки довіри населення до Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;
 • посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;
 • підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;
 • поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;
 • зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур;
 • збільшення рівня партнерської взаємодії поліції та населення.

 

                    

6. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1.

Підвищувати рівень інформованості мешканців Білобожницької ОГТ про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених Законом поліцейських заходів.

 

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Без

фінансування

 

Цілеспрямована

співпраця

з населенням області,

підняття рівня

правосвідомості, підняття рівня довіри населення до органів поліції

2.

Формування позитивного іміджу підрозділів Національної поліції шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів.

 

 

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти бюджету Білобожницької ОГТ

Без

фінансування

Забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

3.

Встановлення на вулицях, площах, у парках, скверах, вокзалах, дорогах, інших публічних місцях, найбільш ймовірних щодо вчинення правопорушень, камер відеоспостереження, забезпечення з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з черговими частинами органів поліції

Придбання засобів відеоспостереження, зберігання та передачі інформації.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти бюджету Білобожницької ОГТ

100 000

Покращання стану реагування на повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх розкриття.

Підвищення безпеки громадян, які беруть участь у дорожньому русі

4.

Підвищення рівня забезпечення Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області , в тому числі проведення поточного ремонту автотранспорту, техніки Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти бюджету Білобожницької ОГТ

50 000

Покращання стану реагування на повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх розкриття, підвищення мобільності поліцейських та рівня матеріального забезпечення

5.

Організація та здійснення спільних виїздів керівництва Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області та інших органів виконавчої влади у населені пукти району для зустрічі з колективами підприємств, установ, організацій, здійснення особистого прийому громадян, комплексного вирішення порушених громадянами питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших держаних органів на місцях.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Без

фінансування

 

Підвищення рівня роботи поліції та органів державної влади при наданні послуг населенню

6.

Підвищувати рівень забезпечення Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області матеріально-технічними засобами, в тому числі пально-мастильними матеріалами, придбання комп’ютерної, орг техніки та інших засобів необхідних для забезпечення соціально-побутових умов.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти бюджету Білобожницької ОГТ

120 000

Підвищення рівня захисту та мобільності поліцейських під час реагування на повідомлення та як наслідок - результативності їхньої роботи у протидії злочинності

7.

Проведення поточного ремонту будівель та споруд Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти бюджету Білобожницької ОГТ

150 000

Забезпечення належних побутових умов поліцейських та рівня матеріального

 забезпечення.

8.

 Реалізація проекту “Поліцейський офіцер громади” та їх матеріально-технічного забезпечення.

 

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Кошти бюджету Білобожницької ОГТ

80 000

Покращання стану реагування на повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх розкриття, підвищення мобільності поліцейських

9.

Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області

Без

фінансування

 

Профілактика скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї

10.

Спільно з Білобожницькою ОТГ визначити перелік осіб, в розрізі населених пунктів району, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе у разі виникнення необхідності звернутися про допомогу.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області,

Білобожницька ОТГ

 

Без

фінансування

 

Підвищення безпеки незахищених верств населення

11.

Спільно з відповідними службами Білобожницької ОТГ здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, запобігати дитячій бездоглядності.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області,

Білобожницька ОТГ

Без

фінансування

 

Підвищення рівня безпеки дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та залишених без нагляду.

12.

Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень.

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області,

Білобожницька ОТГ

Без

фінансування

 

Забезпечення законних прав членів сім’ї

13.

Проводити у навчальних закладах Білобожницької ОТГ регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання потрапляння школярів та студентів у негативне середовище, попередження негативних соціальних наслідків

2021-2025 роки

Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області, відділ у справах сім’ї та молоді  Білобожницької  ОТГ

Без

фінансування

 

Зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

14.

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

 

 

 

500 000

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється  Чортківськиим відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Білобожницької об»єднаної територіальної громади.

 

Секретар ради                                                               Надія ЗАДОРОЖНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь